Tin pháp luật

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 4.2014

28/04/2014

 

 

  1. Thông tư 11/2014/TT-BTC ban hành ngày 28/3/2014 quy định về việc mang vàng của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh:

   Theo thông tư này, tất cả cá nhân khi xuất cảnh nhập cảnh bằng hộ chiếu, giấy thông hành, chứng minh thư biên giới không được phép mang vàng miếng, vàng nguyên liệu. Riêng cá nhân xuất cảnh, nhập cảnh bằng giấy thông hành, chứng minh thư biên giới  chỉ được đeo trên người không quá 300 gram vàng trang sức, mỹ nghệ, trường hợp vượt quá 300 gram phải khai báo với cơ quan Hải quan.  Cá nhân xuất cảnh, nhập cảnh bằng hộ chiếu mang theo vàng trang sức, mỹ nghệ từ 300 gram trở lên phải khai báo với cơ quan hải quan.

   Thông tư còn quy định về trường hợp mang vàng khi xuất cảnh, nhập cảnh trong trường hợp định cư và thủ tục cấp phép mang vàng xuất cảnh định cư tại nước ngoài của ngân hàng nhà nước.

   Thông tư có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 năm 2014.

  2. Thông tư 12/2014/TT-NHNN ban hành ngày 31/3/2014 quy định về điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp không được chính phủ bảo lãnh:

   Điểm mới của Thông tư là quy định doanh nghiệp được phép vay nước ngoài để thực hiện phương án sản xuất kinh doanh, dự án đầu tư mà doanh nghiệp tham gia góp vốn trực tiếp và chỉ áp dụng đối với trường hợp vay trung và dài hạn, hạn mức vay đối với trường hợp này tối đa không vượt quá tỷ lệ góp vốn của doanh nghiệp.

   Đối với điều kiện bổ sung về  vay trung và dài hạn của doanh nghiệp không phải là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, không phải là doanh nghiệp nhà nước, có dự án đầu tư sử dụng vốn vay nước ngoài đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư thì số dư nợ vay trung và dài hạn ( gồm cả dư nợ vay trong nước) không vượt quá phần chênh lệch giữa tổng vốn đầu tư và vốn góp ghi trong giấy chứng nhận đầu tư. Trước đây theo thông tư 09/2004/TT-NHNN quy định số dư nợ vay trung và dài hạn ( gồm cả dư nợ vay trong nước) phải nằm trong giới hạn được vay và không vượt tổng vốn đầu tư trong giấy phép đầu tư.

   Thông tư còn yêu cầu các phương án sản xuất kinh doanh, dự án đầu tư sử dụng vốn vay nước ngoài phải được các cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

   Ngoài ra, thông tư còn quy định cụ thể về đồng tiền vay nước ngoài là đồng ngoại tệ và các trường hợp được thực hiện vay nước ngoài bằng đồng Việt Nam.

   Thông tư này thay thế chương II thông tư 09/2004/TT-NHNN ngày 21 tháng 12 năm 2004 và có hiệu lực từ ngày 15/5/2014.

  3. Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 6/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá

   Thông tư này hướng dẫn việc đăng ký hành nghề thẩm định giá đối với thẩm định viên về giá, theo đó nghiêm cấm thẩm định viên về giá không được thực hiện đăng ký hành nghề thẩm định giá trong cùng một thời gian cho từ hai doanh nghiệp thẩm định giá trở lên.

   Theo thông tư này, doanh nghiệp thẩm định giá phải mua bảo  hiểm nghề nghiệp thẩm định giá hoặc trích lập quỹ dữ phòng rủi ro nghề nghiệp.  Mức trích lập quỹ dự phòng rủi ro nghề nghiệp được quy định là 1% trên doanh thu dịch vụ thẩm định giá  ( mức trích lập quỹ dự phòng trước đây được quy định là 0,5%)

   Ngoài ra, thông tư còn hướng dẫn việc cấp , cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá, quản lý đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá, chế độ báo cáo, kiểm soát chất lượng hoạt động thẩm định giá.

   Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/5/2014 và thay thế cho thông tư 17/2006/TT-BTC ngày 13/3/2006.

  4. Công văn số 815/TCT-KK ngày 13/3/2014 về việc công khai thông tin tổ chức, cá nhân kinh doanh rủi ro về thuế

   Nhằm đảm bảo quyền lợi cho người nộp thuế, đồng thời hạn chế một bộ phận người nộp thuế lợi dụng chiếm đoạt tiền hoàn thuế gây thất thu cho ngân sách nhà nước, Tổng cục Thuế đã có công văn đề nghị  Cục thuế các tỉnh thành phố thực hiện công khai thông tin tổ chức, cá nhân kinh doanh có dấu hiệu rủi ro về thuế trên trang điện tử của Tổng cục Thuế. Các thông tin công khai bao gồm thông tin chung về người nộp thuế, thông tin rủi ro về thuế, thông tin về hóa đơn.

  5. Công văn số 927/TCT-CS ngày 20/3/2014 trả lời câu hỏi của bà Nguyễn Quỳnh Như về việc bổ sung thông tin đăng ký tài khoản ngân hàng, tổ chức tín dụng cho cơ quan thuế :

   Theo đó, Đối với người nộp thuế đã được cấp đăng ký thuế nhưng chưa thông báo thông tin về các tài khoản của người nộp thuế đã mở tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng với cơ quan thuế trước thời điểm Nghị định 83/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì phải thông báo bổ sung tại Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế theo mẫu số 08-MST, thời hạn chậm nhất ngày 31 tháng 12 năm 2013.

   Người nộp thuế trong quá trình sản xuất kinh doanh, khi có thay đổi, bổ sung số tài khoản tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng thì phải thông báo cho cơ quan Thuế trực tiếp quản lý trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày phát sinh sự thay đổi tại Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế theo mẫu số 08-MST.

  6. Công văn 4184/TCHQ-GSQL hướng dẫn thực hiện khoản 9 điều 1 Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của chính phủ:

   Công văn này được Chính phủ cho phép doanh nghiệp chế xuất được tiếp tục thực hiện việc mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan đến việc mua bán hàng hóa theo nghị định số 29/2008/NĐ-CP đến hết ngày 30/6/2014. Từ 1/7/2014 doanh nghiệp chế xuất phải hoàn tất thủ tục thành lập chi nhánh để thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa.

   Theo hướng dẫn tại khoản 9, điều 1, nghị định 164/2013/NĐ-CP  thì từ ngày 1/1/2014 doanh nghiệp chế xuất được cấp giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa tại Việt Nam phải thành lập chi nhánh riêng nằm ngoài doanh nghiệp chế xuất, khu chế xuất để thực hiện hoạt động này.

  7. Công văn số 1642/CT-TTHT ngày 18/3/2014 của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn kê khai, tính nộp thuế GTGT:

  Công văn này hướng dẫn kê khai, tính nộp thuế đối với trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế theo phương pháp khấu trừ mua, bán hàng hóa là sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho các doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu thương mại thì không kê khai, tính nộp thuế GTGT, khi lập hóa đơn GTGT dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi, gạch bỏ và kê khai vào nhóm 5 “ Hàng hóa dịch vụ không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT” trên bảng kê 01-1/GTGT; đối với hóa đơn GTGT mua vào của hàng hóa là các sản phẩm trên thì kê khai vào nhóm 5 “ Hàng hóa dịch vụ không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT” trên bảng kê 01-2/GTGT. Đối với hóa đơn bán hang thông thường mua các sản phẩm này không phải kê khai vào bảng kê 01-2/GTGT.

   

  Công văn 815/2014 cv815_13032014tct.doc
  Công văn 927/2014  cv927_20032014tct.doc

  Công văn 1642/2014 cv1642_18032014cthcm_khai_thue_gtgt_2014_cua_dnkd_nong_lam_tho_san.pdf
  Công văn 4184/2014 cv4184_18042014tchq_dncx_dc_thuc_hien_quyen_xk_nk_den_30.6.2014.doc
  TT 11/2014 tt11_28032014nhnn.doc
  TT 12/2014 tt12_31032014nhnn.PDF
  TT 38/2014 tt38_28032014btc.doc

  Tin tức nổi bật

  01/10/2020

  BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 9.2020

  Trong tháng 9/2020 có những chính sách pháp luật mới gì liên quan đến lĩnh vực kế toán - thuế - bảo hiểm?  Những vấn đề quan trọng nhất được trình bày dưới đây:

  01/09/2020

  BAN TIN PHAP LUAT THANG 8 NĂM 2020

  Trong tháng 8/2020 có những chính sách pháp luật mới gì liên quan đến lĩnh vực kế toán - thuế - bảo hiểm?  Những vấn đề quan trọng nhất được trình bày dưới đây:

  31/07/2020

  BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 7 NĂM 2020

  Trong tháng 7/2020 có những chính sách pháp luật mới gì liên quan đến lĩnh vực kế toán - thuế - bảo hiểm?  Những vấn đề quan trọng nhất được trình bày dưới đây:

  07/07/2020

  BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 6.2020

  Xin gửi tới quý khách hàng những thông tin về thuế- kế toán - bảo hiểm đáng chú ý trong tháng 6/2020 :

  02/06/2020

  BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 5.2020

  Trong tháng 5/2020 có những chính sách pháp luật mới gì liên quan đến lĩnh vực kế toán - thuế - bảo hiểm?  Những vấn đề quan trọng nhất được trình bày dưới đây:

  Liên kết website
  Designed by Vinalink