Tin pháp luật

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 5.2015

05/06/2015

Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ Kế toán Mirai xin gửi đến Quý khách hàng bản tin pháp luật tháng 05/2015 như sau

THUẾ - TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN – NGÂN HÀNG

1.Thông tư 56/2015/TT-BTC ngày 23/4/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 150/2012/TT-BTC ngày 12/9/2012 hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán:

Thông tư này sửa đổi, bổ sung một số điều như sau :

- Người đăng ký kiểm toán viên lần đầu trong thời gian từ ngày được cấp chứng chỉ kiểm toán viên đến ngày 31/12 của năm sau được cấp chứng chỉ kiểm toán không thuộc đối tượng bắt buộc phải cập nhật kiến thức.

- Bổ sung việc kiểm toán viên tham gia các buổi rà soát, thảo luận, cho ý kiến về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán Việt nam cũng được tính giờ cập nhật kiến thức như đối với trường hợp tham gia các buổi thảo luận, rà soát, cho ý kiến về nội dung các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chuẩn mực kiểm toán Việt Nam.

- Bổ sung thêm khoản 8, 9 điều 11 về việc tính giờ cập nhật kiến thức đối với kiểm toán viên hành nghề là thành viên đoàn kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm toán, kiểm toán viên hành nghề là giảng viên khóa tập huấn về quy trình, thủ tục, nghiệp vụ kiểm tra. Bổ sung quy định về tài liệu chứng minh số giờ cập nhật kiến thức đối với 2 trường hợp này tại khoản 4, điều 13.

- Sửa đổi, bổ sung điều 12 về việc chưa đủ giờ cập nhật kiến thức :

+ Bổ sung trường hợp ốm đau đột xuất vào đúng thời gian tổ chức lớp cập nhật kiến thức cuối cùng đã đăng ký trong năm về nội dung cáo số giờ cập nhật kiến thức bị thiếu.

+ Đơn xin hoãn cập nhật kiến thức phải gửi về cho Bộ Tài chính trước ngày 31/8 hàng năm.

+Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn và các tài liệu liên quan, Bộ Tài chính có văn bản thông báo cho kiểm toán viên về việc chấp thuận hoặc không chấp thuận.

+ Kiểm toán viên hành nghề có trách nhiệm hoàn thành đủ số giờ cập nhật kiến thức còn thiếu trước ngày 15/12 của năm này và báo cáo về Bộ Tài chính trước ngày 25/12 của năm này nếu không sẽ bị đình chỉ hành nghề kiểm toán từ 1/1 đến 31/12 năm sau.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 8/6/2015.

2. Thông tư 72/2015/TT-BTC ngày 12/5/2015 của Bộ Tài chính quy định chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp:

Thông tư này quy định chính sách ưu tiên, đối tượng và điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực hải quan.

- Một trong những điểm mới của Thông tư này là bổ sung đối tượng được áp dụng chế độ ưu tiên ngoài doanh nghiệp XNK, bao gồm: đại lý hải quan và dự án đầu tư trọng điểm đang trong giai đoạn xây dựng cơ bản (Điều 2)
Điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên cũng có thay đổi, giảm tỷ lệ kim ngạch XNK tối thiểu nhưng bổ sung điều kiện về không nợ thuế quá hạn, có hệ thống kiểm soát nội bộ đạt yêu cầu. Đối với đại lý hải quan phải đạt mức 20.000 tờ khai/năm trở lên (Điều 12, Điều 13, Điều 16).

- Thêm nữa, Thông tư còn bổ sung nhiều chính sách ưu tiên so với quy định cũ, như: được thông quan bằng tờ khai chưa hoàn chỉnh (Điều 6), ưu tiên thực hiện trước thủ tục hải quan, ưu tiên xếp dỡ, giao nhận hàng hóa trước (Điều 7), được đưa hàng về kho riêng chờ kết quả kiểm tra chuyên ngành (Điều 8), hàng hóa XNK tại chỗ, nguyên liệu, linh kiện, phụ tùng phục vụ sản xuất muatừ kho ngoại quan được ưu tiên nhập hàng trước, khai hải quan sau (Điều 10)
Thông tư có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký. Thay thế Thông tư số 86/2013/TT-BTCstatus3 ngày 27/6/2013 và Thông tư số 133/2013/TT-BTCstatus3 ngày 24/9/2013.
Doanh nghiệp đã được công nhận là doanh nghiệp ưu tiên theo quy định tại Thông tư số 86/2013/TT-BTCstatus3 và Thông tư số 133/2013/TT-BTCstatus3 vẫn được tiếp tục áp dụng chế độ ưu tiên theo quy định tại Thông tư này.

 Hiệu lực thi hành: Ngày 26 tháng 6 năm 2015.

3.Thông tư 75/2015/TT-BTC ngày 18/5/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điều 128 thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 :

Thông tư này sửa đổi, bổ sung điều 128 của thông tư 200/2014/TT-BTC như sau :

- Doanh nghiệp thuộc đối tượng phải lập báo cáo tài chính giữa niên độ (báo cáo tài chính quý và báo cáo tài chính bán niên) được lựa chọn lập báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2015 theo quy định tại Quyết định số 15/2016/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 hoặc theo quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC.

 Riêng báo cáo tài chính năm 2015 phải tuân thủ theo quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 7 năm 2015.

4. Công văn số 1693/TCT-TNCN ngày 5/5/2015 của Tổng cục thuế hướng dẫn về kê khai quyết toán thuế TNCN :

Theo hướng dẫn tại công văn này :

- Trường hợp người lao động nước ngoài (ở những nước có ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Việt Nam) lần đầu tiên đến Việt Nam từ ngày 12/4/2014 đến 31/12/2014 và đủ điều kiện là cá nhân cư trú tại Việt Nam khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2014 thì cá nhân phải tổng hợp thu nhập toàn cầu, tính giảm trừ gia cảnh từ tháng 4/2014 đến tháng 12/2014 (được tính tròn tháng) và cá nhân có trách nhiệm quyết toán với cơ quan thuế.

- Trường hợp người sử dụng lao động xây dựng nhà ở (ngoài khu công nghiệp) và cung cấp miễn phí tiền nhà ở, điện, nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) cho người lao động làm việc tại khu công nghiệp thì không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động đối với các khoản tiền kể trên.

- Trường hợp người sử dụng lao động xây dựng nhà ở trong khu kinh tế và cung cấp miễn phí tiền nhà ở, điện, nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) cho người lao động làm việc ở trong khu kinh tế thì không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động đối với các khoản tiền kể trên.

Thời điểm áp dụng các khoản tiền nhà ở, điện, nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) không tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động từ ngày 01/01/2014.

Download các thông tư, công văn mới tại đây
1. TT 56_23042015BTC
2. TT72_12052015BTC
3. TT75_18052015BTC
4. CV1693_05052015TCT_Thue TNCN

Theo Luatvietnam.net

Tin tức nổi bật

01/10/2020

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 9.2020

Trong tháng 9/2020 có những chính sách pháp luật mới gì liên quan đến lĩnh vực kế toán - thuế - bảo hiểm?  Những vấn đề quan trọng nhất được trình bày dưới đây:

01/09/2020

BAN TIN PHAP LUAT THANG 8 NĂM 2020

Trong tháng 8/2020 có những chính sách pháp luật mới gì liên quan đến lĩnh vực kế toán - thuế - bảo hiểm?  Những vấn đề quan trọng nhất được trình bày dưới đây:

31/07/2020

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 7 NĂM 2020

Trong tháng 7/2020 có những chính sách pháp luật mới gì liên quan đến lĩnh vực kế toán - thuế - bảo hiểm?  Những vấn đề quan trọng nhất được trình bày dưới đây:

07/07/2020

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 6.2020

Xin gửi tới quý khách hàng những thông tin về thuế- kế toán - bảo hiểm đáng chú ý trong tháng 6/2020 :

02/06/2020

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 5.2020

Trong tháng 5/2020 có những chính sách pháp luật mới gì liên quan đến lĩnh vực kế toán - thuế - bảo hiểm?  Những vấn đề quan trọng nhất được trình bày dưới đây:

Liên kết website
Designed by Vinalink