Tin tức nổi bật

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 10 NĂM 2018

02/11/2018

Trong tháng 10/2018 có những chính sách pháp luật mới gì liên quan đến lĩnh vực kế toán - thuế - bảo hiểm?  Những vấn đề quan trọng nhất được trình bày dưới đây:

I. THUẾ - TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN – NGÂN HÀNG:

1. Thông tư 87/2018/TT-BTC ngày 27/9/2018 do Bộ tài chính ban hành sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế:

Theo bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Thông tư này, các trường hợp được cơ quan thuế "gia hạn nộp thuế" hoặc "thông báo không tính tiền chậm nộp" thì cũng được tạm dừng hoặc chưa bị áp dụng biện pháp cưỡng chế.

Tuy nhiên, trường hợp "nợ tiền chậm nộp tiền phạt" cũng sẽ bị áp dụng biện pháp cưỡng chế thuế như nợ tiền thuế, nợ tiền chậm nộp tiền thuế (khoản 2 Điều 2).

Về thủ tục, nếu doanh nghiệp đã có tài khoản giao dịch thuế điện tử thì Quyết định cưỡng chế sẽ được cơ quan thuế gửi trực tuyến qua mạng (khoản 2 Điều 1).

Đối với hóa đơn bị cưỡng chế, ngay trong ngày chấm dứt cưỡng chế, cơ quan thuế sẽ thông báo hóa đơn tiếp tục có giá trị sử dụng và đăng tải công khai thông báo này lên trang thông tin Tổng cục Thuế tại địa chỉ www.gdt.gov.vn(khoản 7 Điều 1).

Ngoài ra, Thông tư còn thay mới và bổ sung một số biểu mẫu áp dụng trong việc cưỡng chế thuế. Chi tiết tham khảo Phụ lục 01 và 02 đính kèm.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2018.

2. 
Công văn số 3849/TCT-HTQT ngày 10/10/2018 do Tổng cục thuế ban hành hướng dẫn về thuế chuyển lợi tức về Việt Nam:

Công văn này hướng dẫn như sau:

Trường hợp bà Nguyễn Phương Thủy là đối tượng cư trú của Việt Nam tham gia góp vốn đầu tư thành lập công ty tại Singapore, bà Nguyễn Phương Thủy phải nộp thuế TNCN tại Việt Nam đối với thu nhập từ đầu tư vốn với thuế suất 5%. Trường hợp bà Thủy đã nộp thuế đối với tiền lãi cổ phần tại Singapore thì bà Thủy sẽ được khấu trừ vào số thuế phải nộp ở Việt Nam, tuy nhiên, số thuế được khấu trừ không vượt quá phần thuế TNCN phải nộp tại Việt Nam

Trường hợp bà Thủy không nộp thuế đối với lãi cổ phần tại Singapore, bà Thủy sẽ không được khấu trừ vào số thuế TNCN phải nộp tại Việt Nam.

3.  
Công văn số 3850/TCT-TNCN ngày 10/10/2018 của Tổng cục thuế ban hành hướng dẫn về việc đăng ký giảm trừ người phụ thuộc:

Công văn này hướng dẫn như sau:

Trường hợp trong năm tính thuế 2018, người nộp thuế (là mẹ) đã đăng ký giảm trừ gia cảnh cho con thì tiếp tục thực hiện giảm trừ gia cảnh đến hết năm. Trường hợp người nộp thuế (là bố) muốn tính giảm trừ gia cảnh cho con thì thực hiện thủ tục đăng ký khi có thay đổi về người phụ thuộc theo hướng dẫn tại Tiết h.2.1.1.2, Điểm h, Khoản 1, Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính nêu trên để được tính giảm trừ gia cảnh khi xác định thu nhập chịu thuế từ năm 2019.

4. 
Công văn số 4037/TCT-CS ngày 17/10/2018 của Tổng cục thuế ban hành hướng dẫn về thuế GTGT:

  Công văn này hướng dẫn như sau:

Vận tải quốc tế bao gồm vận tải hành khách, hành lý, hàng hóa theo chặng quốc tế từ Việt Nam ra nước ngoài hoặc từ nước ngoài đến Việt Nam, hoặc cả điểm đi và đến ở nước ngoài nếu đáp ứng các điều kiện về vận tải quốc tế tại Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì áp dụng thuế suất 0% theo quy định.

II. LAO ĐỘNG – BẢO HIỂM :

1. Nghị định số 148/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động:

So với quy định hiện hành, quyền lợi về trợ cấp mất việc và thôi việc có một số thay đổi lớn.

Theo đó, thâm niên đã tính hưởng trợ cấp thôi việc trước đó (nếu có) sẽ không còn được tính hưởng trợ cấp mất việc về sau (khoản 5 Điều 1 ).

Ngoài ra, đối với trợ cấp thôi việc, những khoảng thời gian sau đây sẽ không còn được tính trợ cấp thôi việc: thời gian thử việc, học nghề, tập nghề; thời gian bị tạm giữ, tạm giam cho dù sau đó được kết luận vô tội.

Đối với thời gian tham gia BHTN bị giảm trừ khi tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc, theo bổ sung tạiNghị định này thì khoảng thời gian được tính là thời gian đã đóng BHTN theo quy định của pháp luật về BHTN cũng bị giảm trừ.

Tuy nhiên, có một số khoảng thời gian mới sẽ được tính trợ cấp thôi việc, như: thời gian nghỉ việc để điều trị, phục hồi chức năng lao động sau khi bị TNLĐ-BNN; thời gian nghỉ việc để thực hiện nghĩa vụ công dân có hưởng lương.

Về thời hạn thanh toán các chế độ khi chấm dứt HĐLĐ, khoản 8 Điều 1 Nghị định cho phép doanh nghiệp được giãn thời hạn chi trả (tối đa 30 ngày) trong một số trường hợp đặc biệt khác, như: sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản theo Điều 45 BLLĐ.

Thêm nữa, tiền lương làm căn cứ tính mức bồi thường khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái luật được quy định rõ "là tiền lương theo HĐLĐ tại thời điểm doanh nghiệp hoặc người lao động đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái luật" (khoản 10 Điều 1).

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2018.

Bãi bỏ Điều 7 và khoản 1, khoản 3 Điều 10 Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2002.

2. Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế:

Tương tự quy định cũ, doanh nghiệp vẫn sẽ phải trích đóng BHYT bắt buộc cho tất cả người lao động ký kết HĐLĐ từ đủ 3 tháng trở lên và người quản lý doanh nghiệp có hưởng lương (Điều 1).

Tuy nhiên, khoản 5 Điều 2 Nghị định này quy định rõ, thời gian người lao động nghỉ hưởng chế độ thai sản khi sinh con hoặc nhận con nuôi sẽ được cơ quan BHXH đóng thay BHYT, doanh nghiệp được miễn trích đóng.

Về mức đóng BHYT, vẫn như mức đóng hiện hành là 4,5% tiền lương hàng tháng. Ngoài ra, Nghị định quy định rõ, đối với người ký nhiều HĐLĐ thì phải đóng BHYT theo HĐLĐ có mức lương cao nhất (khoản 3 Điều 7).

Về chế độ thanh toán BHYT, theo khoản 3 Điều 14 Nghị định, các trường hợp tự đi KCB không đúng tuyến (trái tuyến) sau đó được chuyển tuyến đến bệnh viện khác thì vẫn được hưởng BHYT. Mức hưởng theo quy định tại khoản 3 Điều 22 Luật BHYT .

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2018.

Thay thế Nghị định số 105/2014/NĐ-CP  ngày 15/11/2014; Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC  ngày 24/11/2014; Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BYT-BTC  ngày 02/7/2015; Điều 8 và khoản 2 Điều 9 Nghị định số 151/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016; Khoản 6 Điều 11, điểm c khoản 1 và khoản 2 Điều 12 Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015

3. Nghị định số 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam:

Theo khoản 1 Điều 2 Nghị định này, người nước ngoài chỉ phải đóng BHXH tại Việt Nam khi ký kết HĐLĐ từ đủ 1 năm trở lên và có giấy phép lao động, giấy phép hành nghề hoặc chứng chỉ hành nghề do Việt Nam cấp. Điều này có nghĩa, người nước ngoài giao kết HĐLĐ dưới 1 năm sẽ được miễn đóng BHXH.

Ngoài ra, theo khoản 2 Điều 2, người nước ngoài còn được miễn đóng BHXH tại Việt Nam khi thuộc trường hợp "di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp" theo khoản 1 Điều 3 Nghị định 11/2016/NĐ-CP hoặc đã "đủ tuổi nghỉ hưu".

Mức đóng và hưởng BHXH đối với người nước ngoài cơ bản vẫn như lao động trong nước. Tuy nhiên, trước mắt, phía doanh nghiệp chỉ phải trích đóng 3% quỹ ốm đau, thai sản và 0,5% quỹ BHTN, BNN.

Riêng 22% quỹ hưu trí, tử tuất (trong đó doanh nghiệp đóng 14% và người nước ngoài đóng 8%) chỉ bắt buộc trích đóng kể từ ngày 1/1/2022 (Điều 13).

Trường hợp người nước ngoài giao kết nhiều HĐLĐ thì cũng chỉ phải đóng BHXH đối với HĐLĐ đầu tiên, trừ BHTN, BNN phải đóng cho từng hợp đồng (khoản 4 Điều 13).

Do đến năm 2022 người nước ngoài mới phải đóng quỹ hưu trí nên chế độ lương hưu sẽ chỉ được tính hưởng kể từ năm 2022. Điều kiện, mức hưởng lương hưu gần như giống lao động trong nước. Riêng BHXH 1 lần, người nước ngoài không cần chờ sau 1 năm nghỉ việc mà được hưởng ngay khi chấm dứt HĐLĐ về nước (Điều 9).

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12/2018.

Các chế độ quy định tại Điều 9 (hưu trí), Điều 10 (tử tuất) Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022.

4. Nghị định số
140/2018/NĐ-CPngày 8/10/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

Nghị định sửa đổi một số điều kiện kinh doanh và thủ tục cấp phép tại các Nghị định sau:

1. Nghị định 44/2016/NĐ-CP  về kinh doanh dịch vụ kiểm định ATLĐ; quan trắc môi trường lao động.

2. Nghị định 31/2015/NĐ-CP  về kinh doanh hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề.

3. Nghị định 143/2016/NĐ-CP  về thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

4. Nghị định 49/2018/NĐ-CP  về kinh doanh hoạt động kiểm định chất lượng dạy nghề.

5. Nghị định 147/2003/NĐ-CP  về thành lập cơ sở cai nghiện ma túy.

6. Nghị định 52/2014/NĐ-CP  về thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ việc làm.

7. Nghị định 11/2016/NĐ-CP  về cấp phép cho lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

8. Nghị định 166/2016/NĐ-CP  về đăng ký giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH.

9. Nghị định 103/2017/NĐ-CP  về thành lập cơ sở trợ giúp xã hội.

10. Nghị định 136/2013/NĐ-CP  về thủ tục trợ cấp xã hội.

11. Nghị định 28/2012/NĐ-CP  về chính sách đối với người khuyết tật.

Theo đó, Nghị định đã sửa đổi nhiều quy định liên quan đến điều kiện, thủ tục cấp phép cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Một trong số các sửa đổi này là việc miễn giấy phép lao động dành cho người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam.

Ngoài ra, một số trường hợp sau đây được miễn đăng ký nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài: Trưởng văn phòng đại diện, dự án của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam; Thân nhân của cán bộ đại diện nước ngoài tại Việt Nam được miễn xin giấy phép lao động theo ĐƯQT.

Thời hạn cấp giấy phép lao động được rút ngắn từ 7 ngày xuống còn 5 ngày làm việc.

Về thẩm quyền chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài, chuyển từ Chủ tịch UBND tỉnh sang UBND tỉnh.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

 

Theo Luatvietnam.net

Download các văn bản trên tại đây

Thông tư 87/2018/TT-BTC
Công văn số 3849/TCT-HTQT 
Công văn số 3850/TCT-TNCN
Công văn số 4037/TCT-CS
Nghị định số 148/2018/NĐ-CP
Nghị định số 146/2018/NĐ-CP
Nghị định số 143/2018/NĐ-CP 
Nghị định số140/2018/NĐ-CP

Tin tức
Tin tức nổi bật

04/05/2020

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 4.2020

Tháng 4/2020 có nhiều chính sách về thuế, lao động, bảo hiểm ảnh hưởng tới doanh nghiệp và người lao động, đặc biệt là những chính sách của chính phủ hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19,:

06/04/2020

BAN TIN PHAP LUAT THANG 2&3.2020

Trong tháng 2&32020 có những chính sách pháp luật mới gì liên quan đến lĩnh vực kế toán - thuế - bảo hiểm?  Những vấn đề quan trọng nhất được trình bày dưới đây:

03/02/2020

BAN TIN PHAP LUAT THÁNG 1.2020

Trong tháng 1/2020 có những chính sách pháp luật mới gì liên quan đến lĩnh vực kế toán - thuế - bảo hiểm?  Những vấn đề quan trọng nhất được trình bày dưới đây:

31/12/2019

BAN TIN PHAP LUAT THÁNG 12.2019

Những hướng dẫn trong chính sách pháp luật về thuế - kế toán - bảo hiểm luôn được độc giả quan tâm. Mirai Accounting xin gửi tới Quý khách hàng những văn bản mới nhất được cập nhật trong tháng 12/2019 

02/12/2019

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 11.2019

Những hướng dẫn trong chính sách pháp luật về thuế - kế toán - bảo hiểm luôn được độc giả quan tâm. Mirai Accounting xin gửi tới Quý khách hàng những văn bản mới nhất được cập nhật trong tháng 11/2019 

Liên kết website
Designed by Vinalink