Tin tức nổi bật

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 12.2018

02/01/2019

Trong tháng 12/2018 có những chính sách pháp luật mới gì liên quan đến lĩnh vực kế toán - thuế - bảo hiểm?  Những vấn đề quan trọng nhất được trình bày dưới đây:

I. THUẾ - TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN – NGÂN HÀNG:

1. Công văn số 4695/TCT-CS ngày 26/11/2018 của Tổng cục thuế hướng dẫn về chính sách thuế đối với doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao :

Công văn này hướng dẫn như sau :
Ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (thời gian miễn, giảm thuế và thuế suất) áp dụng đối với thu nhập từ hoạt động ứng dụng công nghệ cao và các khoản thu nhập có liên quan trực tiếp đến hoạt động ứng dụng công nghệ cao; thời gian bắt đầu tính ưu đãi thuế TNDN kể từ năm doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; trường hợp các dự án của doanh nghiệp đã có thời gian hưởng ưu đãi thuế TNDN khác nhau thì thời gian ưu đãi thuế TNDN còn lại (xác định theo quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 218/2013/NĐ - CP) được xác định riêng cho từng dự án.
Trường hợp nếu Công ty CP Thuỷ sản Việt Úc chọn hưởng ưu đãi thuế theo điều kiện doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thì dự án 1 không được hưởng ưu đãi 10% trong suốt thời gian thực hiện dự án theo điều kiện cũ.

2. Công văn số 4763 ngày 29/11/2018 của Tổng cục thuế hướng dẫn về hóa đơn điện tử:

Công văn này hướng dẫn như sau:
- Trưởng hợp cơ sở kinh doanh mới thành lập trong thời gian từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020, cơ quan thuế chưa thông báo cơ sở kinh doanh mới thành lập sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP thì các cơ sở kinh doanh mới thành lập này đăng ký phát hành hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in, hóa đơn điện tử hoặc mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng ( nếu thuộc trường hợp mua hóa đơn) và thực hiện thủ tục hành chính về hóa đơn theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP .
- Trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh mới thành lập trong thời gian từ ngày 1/11/2018 đến ngày 31/10/2020 thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP nhưng cơ sở kinh doanh mới thành lập chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà đăng ký phát hành hóa đơn theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP thì cơ sở kinh doanh mới thành lập này thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP cùng với việc nộp tờ khai thuế GTGT.

3. Công văn số 57392/CT-TTHT ngày 20/8/2018 của Cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn về chi phí đối với lao động nước ngoài không được cấp giấy phép lao động:

Công văn này hướng dẫn : trường hợp Công ty có thuê lao động nước ngoài để thực hiện các công việc tại Việt Nam nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam cấp giấy phép lao động hoặc văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định của Bộ Luật lao động thì công ty không được tính vào chi phí được trừ và không khấu được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của các chi phí liên quan đến việc sử dụng lao động nước ngoài nêu trên.

4. Công văn số 63656/CT-TTHT ngày 17/9/2018 của Cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn về thuế nhà thầu đối với lãi tiền gửi:

Theo hướng dẫn tại công văn này thì : trường hợp khách hàng mở tài khoản tại Ngân hàng là Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài đã được cơ quan thuế kiểm tra quyết toán đóng mã số thuế tháng 11/2017 nhưng chưa làm thủ tục đóng tài khoản ngân hàng dẫn đến khi có thông báo cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc doanh nghiệp giải thể/chấm dứt hoạt động vào tháng 7/2018, Công ty vẫn phát sinh khoản lãi tiền gửi không kỳ hạn ( tại thời điểm này là nhà thầu nước ngoài phát sinh thu nhập tại Việt Nam) thuộc đối tượng áp dụng thuế nhà thầu thì Ngân hàng có trách nhiệm khấu trừ nộp thay thuế nhà thầu theo tỷ lệ 5% thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế trước khi trả thu nhập theo hướng dẫn tại Điều 13 Thông tư 103/2014/TT-BTC nêu trên.

5. Công văn số 72772/CT-TTHT ngày 31/10/2018 của Cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn về chính sách thuế TNCN :

Công văn này hướng dẫn như sau:
- Trường hợp Ông Kazuhiro Miyamoto là cá nhân cư trú tại Việt Nam thì phải kê khai nộp thuế TNCN tại Việt Nam đối với thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập. Đối với thu nhập từ cho thuê nhà tại Nhật Bản Ông Kazuhiro Miyamoto thực hiện nguyên tắc khai thuế và hồ sơ khai thuế theo hướng dẫn tại điểm a, điểm b Điều 8 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính. Do tài sản cho thuê tại Nhật Bản nên không thể khai tại nơi có nhà cho thuê, do đó, Ông Kazuhiro Miyamoto thực hiện nộp hồ sơ khai thuế đối với hoạt động cho thuê nhà này tại Cục Thuế trực tiếp quản lý nơi phát sinh thu nhập từ tiền lương, tiền công (nơi cá nhân làm việc hoặc nơi phát sinh công việc tại Việt Nam).
- Trường hợp tài sản cho thuê là đồng sở hữu thì mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế GTGT, không phải nộp thuế TNCN được xác định cho 1 người đại diện là Ông Kazuhiro Miyamoto để khai thuế tại Việt Nam.
- Để được miễn thuế, giảm thuế TNCN theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Nhật Bản, Ông Kazuhiro Miyamoto phải thực hiện thủ tục đề nghị áp dụng Hiệp định theo quy định hiện hành. Trường hợp Ông Kazuhiro Miyamoto không thực hiện thủ tục theo quy định về miễn giảm do áp dụng Hiệp định thì Ông Kazuhiro Miyamoto phải nộp thuế theo quy định của luật thuế TNCN của Việt Nam.

6. Công văn số 81492 ngày 12/12/2018 của Cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn nộp hồ sơ bổ sung sau khi thực hiện quyết toán
:

Công văn này hướng dẫn như sau :
Trường hợp người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp còn sai sót liên quan đến thời kỳ, phạm vi đã kiểm tra, thanh tra dẫn đến phát sinh tăng số thuế phải nộp thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh và bị xử lý theo quy định như đối với trường hợp cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra phát hiện theo hướng dẫn tại Khoản 5 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.
Mẫu biểu, hồ sơ khai bổ sung thực hiện theo hướng dẫn tại điểm b Khoản 5 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC và Điểm 2 Công văn số 4943/TCT-KK nêu trên.

7. Công văn số 81740 ngày 13/12/2018 của Cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn chính sách thuế đối với DN chế xuất nhận gia công :

Theo đó, Trường hợp Công ty là doanh nghiệp chế xuất ký hợp đồng nhận gia công cho doanh nghiệp nội địa thì Công ty phải được cấp phép hoạt động gia công với doanh nghiệp nội địa. Hoạt động này thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, Công ty phải hạch toán riêng và đăng ký thuế với cơ quan thuế để kê khai nộp thuế GTGT riêng.
Về phương pháp tính thuế GTGT đối với hoạt động gia công cho doanh nghiệp nội địa được xác định theo hồ sơ khai thuế GTGT theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 93/2017/TT-BTC ngày 19/9/2017 của Bộ Tài chính đã trích dẫn ở trên.
Về hóa đơn sử dụng khi thu tiền gia công của khách hàng:
+ Trường hợp Công ty đăng ký áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ cho hoạt động gia công nêu trên: Khi thu tiền gia công, Công ty sử dụng hóa đơn GTGT, giá tính thuế và thuế suất đối với hàng gia công thực hiện theo quy định tại Thông tư số 219/2013/TT-BTC đã trích dẫn ở trên.
+ Trường hợp Công ty đăng ký áp dụng thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp cho hoạt động gia công nêu trên: Khi thu tiền gia công, Công ty sử dụng hóa đơn bán hàng “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan”

II. LAO ĐỘNG – BẢO HIỂM :


1. Nghị định 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định về mức lương tối thiểu vùng đối với lao động làm việc theo hợp đồng lao động:

Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng được áp dụng từ 01/01/2019 như sau :
- Mức 4.180.000 đồng/tháng : áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I
- Mức 3.710.000 đồng /tháng : áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II
- Mức 3.250.000 đồng/tháng : áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III
- Mức 2.920.000 đồng /tháng : áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV.
Nghị đinh này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/20219.

2. Công văn số 5251/BHXH-QLT ngày 03/12/2018 do BHXH TP Hà Nội ban hành hướng dẫn tạm thời tham gia BHXH bắt buộc theo Nghị định 143/2018/NĐ-CP của Chính Phủ:

Công văn này hướng dẫn như sau :
- Từ ngày 01/12/2018, người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc khi: Có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam.
- Người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ; người lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 1 Điều 187 Bộ luật Lao động không thuộc đối tượng đóng BHXH bắt buộc.
- Người lao động giao kết nhiều hợp đồng lao động với người sử dụng lao động khác nhau và thuộc diện đóng BHXH bắt buộc thì người lao động chỉ đóng BHXH đối với hợp đồng lao động giao kết đầu tiên; người sử dụng lao động phải đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ, BNN) theo từng hợp đồng đã giao kết.
- Từ ngày 01/12/2018 :Người sử dụng lao động hàng tháng đóng trên quỹ tiền lương tháng đóng BHXH của người lao động gồm:
+  3% vào Quỹ ốm đau và thai sản
+  0,5% vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
* Từ ngày 01/01/ 2022 : Người sử dụng lao động hàng tháng đóng trên quỹ tiền lương tháng đóng BHXH của người lao động gồm:
+  3% vào Quỹ ốm đau và thai sản
+  0,5% vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
+  14% vào Quỹ hưu trí và tử tuất.
- Người lao động hàng tháng đóng : 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất.
- Tiền lương tháng đóng BHXH được quy định là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động. Trường hợp tiền lương tháng cao hơn 20 lần mức lương cơ sở thì tiền lương tháng đóng BHXH bằng 20 lần mức lương cơ sở.

Ngoài ra, công văn này còn hướng dẫn về chế độ hưởng BHXH và thủ tục hồ sơ đối với người lao động và người sử dụng lao động.

III. LĨNH VỰC KHÁC :

1. Công văn số 8826/BKHĐT-ĐTNN ngày 12/12/2018 của Bộ Kế hoạch đầu tư trả lời về ngành nghề kinh doanh:

Công văn này hướng dẫn như sau :
- Mục tiêu : Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí; Lắp đặt hệ thống trang trí nội thất cho các công trình xây dựng; Lắp đặt các hệt thống và thiết bị cơ điện công trình; Lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy và chống sét; Lắp đặt hệ thống điện: Dịch vụ đại lý hoa hồng; Dịch vụ tư vấn quản lý; Dịch vụ nghiên cứu thị trường phù hợp với Biểu cam kết thương mại dịch vụ trong cam kết gia nhập WTO của Việt Nam.
- Mục tiêu: “Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan, chi tiết: (như liệt kê trong công văn 7453/VPCP-ĐMDN nói trên) đề nghị Công ty lấy ý kiến Bộ Xây dựng về mục tiêu này có thuộc “Dịch vụ kiến trúc (CPC 8671)” hoặc “Dịch vụ tư vấn kỹ thuật (8672)” hay không. Trường hợp thuộc CPC 8671 hoặc CPC 8672 thì theo quy định tại Biểu cam kết thương mại dịch vụ trong cam kết gia nhập WTO của Việt Nam, hạn chế tiếp cận thị trường đối với phân ngành dịch vụ này đã hết hiệu lực. Trường hợp không thuộc CPC 8671 hoặc CPC 8672, các ngành, nghề nói trên không quy định tại Biểu cam kết thương mại dịch vụ trong cam kết gia nhập WTO của Việt Nam. Tuy nhiên, các ngành, nghề này không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư 2014.
- Mục tiêu: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất: đề nghị thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 về phạm vi kinh doanh bất động sản của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
- Mục tiêu: Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp; Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác không thuộc Biểu cam kết thương mại và dịch vụ của Việt Nam trong WTO. Tuy nhiên ngành nghề nêu trên cũng không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư 2014.

Theo Luatvietnam.net

Download các văn bản trên tại đây

Công văn số 4695/TCT-CS ngày 26/11/2018 
Công văn số 4763 ngày 29/11/2018 
Công văn số 57392/CT-TTHT ngày 20/8/2018
Công văn số 63656/CT-TTHT ngày 17/9/2018
Công văn số 72772/CT-TTHT ngày 31/10/2018
Công văn số 81492 ngày 12/12/2018 
Công văn số 81740 ngày 13/12/2018 
Nghị định 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018
Công văn số 5251/BHXH-QLT ngày 03/12/2018
Công văn số 8826/BKHĐT-ĐTNN ngày 12/12/2018

 

Tin tức
Tin tức nổi bật

06/09/2019

BẢN TIN PHAP LUẬT THÁNG 8.2019

Trong tháng 8/2019 có những chính sách pháp luật mới gì liên quan đến lĩnh vực kế toán - thuế - bảo hiểm?  Những vấn đề quan trọng nhất được trình bày dưới đây :

05/08/2019

BAN TIN PHAP LUAT THANG 7.2019

Trong tháng 7/2019 có những chính sách pháp luật mới gì liên quan đến lĩnh vực kế toán - thuế - bảo hiểm?  Những vấn đề quan trọng nhất được trình bày dưới đây :

28/06/2019

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 6.2019

Trong tháng 6/2019 có những chính sách pháp luật mới gì liên quan đến lĩnh vực kế toán - thuế - bảo hiểm?  Những vấn đề quan trọng nhất được trình bày dưới đây :

30/05/2019

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 5.2019

Những hướng dẫn trong chính sách pháp luật về thuế - kế toán - bảo hiểm luôn được độc giả quan tâm. Mirai Accounting xin gửi tới Quý khách hàng những văn bản mới nhất được cập nhật trong tháng 5/2019 :

04/05/2019

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 4.2019

Những hướng dẫn trong chính sách pháp luật về thuế - kế toán - bảo hiểm luôn được độc giả quan tâm. Mirai Accounting xin gửi tới Quý khách hàng những văn bản mới nhất được cập nhật trong tháng 4/2019 :

Liên kết website
Designed by Vinalink