Tin tức nổi bật

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 2.2018

01/03/2018

Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ Kế toán Mirai xin gửi đến Quý khách hàng bản tin pháp luật tháng 2/2018 như sau

1. Công văn số 370/TCHQ-TXNK ngày 22/1/2018 của Tổng cục Hải quan về việc xứ lý thuế GTGT đối với hàng hóa xuất nhập khấu:

Công văn này hướng dẫn như sau :

Từ ngày 1/7/2016 theo quy định tại khoản 3, điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC thì hàng hóa nhập khẩu buộc phải tái xuất trả lại chủ hàng ( nhập khẩu sau đó xuất khẩu) đã nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu thì không được xét hoàn thuế khi tái xuất.

Tuy nhiên kể từ ngày 1/2/2018 thì chính sách hoàn thuế GTGT cho hàng nhập khẩu sau đó xuất khẩu đã được phục hồi trở lại theo Nghị định 146/2017/NĐ-CP.

2. Công văn số 380/TCT-KK ngày 25/1/2018 của Tổng cục thuế hướng dẫn về việc hoàn thuế GTGT

Theo hướng dẫn tại công văn này thì :

Trường hợp Công ty cổ phần thủy sản Chất Lượng Vàng đề nghị hoàn thuế từ kỳ tháng 5/2016 đến tháng 9/2017, trong đó doanh thu xuất khẩu phát sinh đến cuối tháng 02/2017, từ tháng 03/2017 đến tháng 09/2017 Công ty không có doanh thu xuất khẩu nhưng có hàng hóa xuất khẩu bị trả lại thì Công ty được hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa đã xuất khẩu (không bao gồm hàng hóa xuất khẩu bị trả lại) chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên lũy kế đến hết tháng 02/2017, số thuế giá trị gia tăng được hoàn của hàng hóa đã xuất khẩu thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính.

3. Công văn số 5978/TCT-TNCN ngày 29/12/2017 của Tổng cục thuế về việc hoàn thuế TNCN

Công văn này hướng dẫn như sau :

Trường hợp Công ty cổ phần xây lắp và khoáng sản Hồng Sơn trong năm 2016 đã khấu trừ và xuất chứng từ khấu trừ thuế TNCN cao hơn quy định đối với 16 cá nhân lao động trong công ty, toàn bộ số tiền thuế TNCN đã khấu trừ công ty đã nộp vào ngân sách nhà nước thì:

Trường hợp Công ty cổ phần xây lắp và khoáng sản Hồng Sơn không thu hồi được chứng từ khấu trừ thuế TNCN đã cấp cho 16 cá nhân lao động nêu trên thì các cá nhân này thực hiện hoàn thuế TNCN trực tiếp tại cơ quan thuế.

Trường hợp Công ty cổ phần xây lắp và khoáng sản Hồng Sơn thu hồi được chứng từ khấu trừ thuế TNCN đã cấp cho 16 cá nhân nêu trên thì Cục Thuế tỉnh Hà Nam yêu cầu công ty thu hồi lại chứng từ khấu trừ thuế TNCN đã cấp cho người nộp thuế, thực hiện khấu trừ đúng số thuế TNCN và điều chỉnh tờ khai quyết toán thuế TNCN năm 2016.

4. Thông tư số 21/2017/TT-NHNN ngày 9/12/2017 quy định về phương thức giải ngân vốn vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng

Một trong những điểm mới của Thông tư này là nghiêm cấm giải ngân bằng tiền mặt đối với bên vay là pháp nhân, kể cả khoản vay dưới 100 triệu đồng.

Phương thức giải ngân bằng tiền mặt chỉ còn chấp nhận đối với bên vay là cá nhân. Tuy nhiên, cũng chỉ áp dụng trong trường hợp khoản vay không quá 100 triệu đồng hoặc không có tài khoản ngân hàng.

Ngoài ra, Thông tư còn bổ sung quy định về phương thức giải ngân cho một số trường hợp cụ thể, như cho vay hợp vốn, cho vay để mua ngoại tệ...

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/4/2018 và thay thế Thông tư số 09/2012/TT-NHNN ngày 10/4/2012.

5.Thông tư 02/2018/TT-NHNN ngày 12/2/2018 của Ngân hàng Nhà nước sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 32/2016/TT-NHNN ngày 26/12/2016:

Theo sửa đổi Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 32/2016/TT-NHNN tại thông tư này, các ngân hàng sẽ phải rà soát hồ sơ mở tài khoản thanh toán của khách hàng là hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân đã mở trước ngày 1/3/2017 trong thời hạn trước ngày 1/6/2018.

Trong vòng 24 tháng kể từ ngày 12/2/2018, tức trước ngày 12/2/2020, tài khoản thanh toán của các đối tượng trên sẽ phải ký lại hợp đồng mở, sử dụng tài khoản thanh toán để chuyển đổi sang hình thức tài khoản thanh toán của cá nhân hoặc tài khoản thanh toán của pháp nhân hoặc tài khoản thanh toán chung hoặc đóng tài khoản.

6.Công văn số 261/TCT-TNCN ngày 17/1/2018 do Tổng cục thuế ban hành hướng dẫn về việc kê khai, nộp thuế TNCN tập trung:

Công văn này hướng dẫn như sau :

Trường hợp cá nhân đang làm việc tại ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Phú Thọ, có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên thuộc diện trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế, cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó.

7. Công văn số 6008/TCT-CS ngày 29/12/2017 do Tổng cục thuế ban hành hướng dẫn về hóa đơn

Công văn này hướng dẫn như sau :

Công ty đã xuất hóa đơn GTGT, đã kê khai nộp thuế nhưng chưa giao hóa đơn cho người mua mà lưu tại quyển, người mua là doanh nghiệp chưa kê khai khấu trừ, Công ty và khách hàng (người mua) có thóa thuận hủy hợp đồng đã ký để trả lại tiền cho người mua thì Cục thuế hướng dẫn Công ty căn cứ thỏa thuận hủy hợp đồng đã ký giữa các bên để điều chỉnh giảm doanh thu theo quy định về việc điều chỉnh giảm doanh thu của chế độ kế toán doanh nghiệp.

 8.Công văn số 1520/CT-TTHT ngày 10/1/2018 do Cục thuế Hà Nội ban hành hướng dẫn trích lập dự phòng cổ phiếu

Theo hướng dẫn tại công văn này thì :

Trường hợp tại thời điểm trích lập dự phòng các chứng khoán do Công ty đầu tư bị giảm giá so với giá đang hạch toán trên sổ kế toán thì Công ty thực hiện trích lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán theo quy định. Mức trich lập thực hiện theo hướng dẫn tại Tiết b, Khoản 1, Điều 5 Thông tư 228/2009/TT-BTC.

Khoản dự phòng được trích, lập và sử dụng đúng hướng dẫn của Bộ tài chính về trích lập dự phòng được xác định là chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

9. Công văn số 4884/CT-TTHT ngày 30/1/2018 của Cục thuế Hà Nội hướng dẫn về chính sách thuế đối với hoạt động đào tạo, tư vấn

Công văn này hướng dẫn như sau :

Về hoạt động đào tạo : trường hợp công ty ký hợp đồng đào tạo với công ty mẹ tại Hàn Quốc để đào tạo các kỹ sư, chuyên gia cho công ty thì :

Công ty được tính chi phí được trừ nếu đáp ứng quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC.

Không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động nếu khóa đào tạo phù hợp với công việc chuyên môn, nghiệp vụ của người lao động hoặc theo kế hoạch đào tạo của công ty.

Nếu dịch vụ đào tạo được thực hiện tại nước ngoài ( trừ đào tạo trực tuyến) thuộc trường hợp quy định tại khoản 4, điều 2 , thông tư 103/2014/TT-BTC thì không thuộc đối tượng áp dụng thuế nhà thầu.

Về hoạt động tư vấn kết nối dự án và lập hồ sơ đấu thầu: trường hợp công ty mẹ tại Hàn Quốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, lập hồ sơ đấu thầu cho công ty thì :

Công ty được tính vào chi phí được trừ nếu đáp ứng quy định tại Khaonr 1, điều 4, thông tư 96/2015/TT-BTC.

Công ty có trách nhiệm kê khai, nộp thuế nhà thầu thay cho Công ty mẹ theo phương pháp trực tiếp: tỷ lệ % thuế TNDN là 5%, tỷ lệ % thuế GTGT là 5%.

Theo Luatvietnam.net

Download các văn bản trên tại đây
1.Công văn 370/2018
2.Công văn số 380/TCT-KK 
3.Công văn số 5978/TCT-TNCN 
4.Thông tư số 21/2017/TT-NHNN 
5. Thông tư 02/2018/TT-NHNN 
6.Công văn số 261/TCT-TNCN 
7. Công văn số 6008/TCT-CS 
8. Công văn số 1520/CT-TTHT
9.Công văn số 4884/CT-TTHT 

Tin tức
Tin tức nổi bật

09/04/2019

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 3.2019

Những hướng dẫn trong chính sách pháp luật về thuế - kế toán - bảo hiểm luôn được độc giả quan tâm. Mirai Accounting xin gửi tới Quý khách hàng những văn bản mới nhất được cập nhật trong tháng 3/2019 :

02/01/2019

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 12.2018

Trong tháng 12/2018 có những chính sách pháp luật mới gì liên quan đến lĩnh vực kế toán - thuế - bảo hiểm?  Những vấn đề quan trọng nhất được trình bày dưới đây:

03/12/2018

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 11.2018

Trong tháng 11/2018 có những chính sách pháp luật mới gì liên quan đến lĩnh vực kế toán - thuế - bảo hiểm?  Những vấn đề quan trọng nhất được trình bày dưới đây:

02/11/2018

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 10 NĂM 2018

Trong tháng 10/2018 có những chính sách pháp luật mới gì liên quan đến lĩnh vực kế toán - thuế - bảo hiểm?  Những vấn đề quan trọng nhất được trình bày dưới đây:

01/10/2018

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 9 NĂM 2018

Trong tháng 9/2018 có những chính sách pháp luật mới gì liên quan đến lĩnh vực kế toán - thuế - bảo hiểm?  Những vấn đề quan trọng nhất được trình bày dưới đây:

Liên kết website
Designed by Vinalink