Tin tức nổi bật

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 4.2018

07/05/2018

Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ Kế toán Mirai xin gửi đến Quý khách hàng bản tin pháp luật tháng 4/2018 như sau

I. THUẾ - TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG - KẾ TOÁN

1.Thông tư 25/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 16/3/2018 hướng dẫn Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 15/12/2017 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC, thông tư số 111/2013/TT-BTC  :

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số chính sách liên quan đến thuế GTGT, thuế TNDN và thuế TNCN.

Theo đó, về thuế GTGT, doanh nghiệp được phục hồi chính sách hoàn thuế đối với hàng xuất khẩu có nguồn gốc nhập khẩu. Ngoài ra, hàng xuất khẩu sản xuất từ TNKS nếu đã chế biến thành sản phẩm khác hoặc chế biến theo quy trình khép kín sẽ được hưởng thuế GTGT 0%.

Về thuế TNDN, có sửa đổi một số quy định quan trọng sau:

- Đối với TSCĐ được chuyển giao theo hợp đồng chuyển nhượng vốn góp, bên nhận chuyển nhượng chỉ được khấu hao theo giá trị còn lại trên sổ sách kế toán của bên chuyển nhượng.

- Tăng hạn mức hạch toán chi phí mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động từ 1 lên 3 triệu đồng/người/tháng.

- Tuy nhiên, khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động lại bị khống chế ở hạn mức không quá 3 triệu đồng/người, thay vì trước đó không khống chế.

- Khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động không cần đáp ứng điều kiện có quy định trong HĐLĐ, Thỏa ước lao động tập thể hoặc Quy chế thưởng, Quy chế tài chính.

Về thuế TNCN, khoản thu nhập bị đánh thuế theo diện "chuyển nhượng chứng khoán" không bao gồm thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần, chỉ gồm thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu trong công ty cổ phần.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2018.

Các trường hợp phát sinh từ ngày 01/02/2018, chịu sự điều chỉnh của Nghị định 146/2017/NĐ-CP được thực hiện theo quy định tại Nghị định 146/2017/NĐ-CPvà hướng dẫn tại Điều 1, Điều 2, khoản 2, 3, 4 Điều 3 Thông tư này.

2.Công văn số 380/TCT-KK ngày 25/1/2018 của Tổng cục thuế hướng dẫn về việc hoàn thuế GTGT :

Theo hướng dẫn tại công văn này thì :

Trường hợp Công ty cổ phần thủy sản Chất Lượng Vàng đề nghị hoàn thuế từ kỳ tháng 5/2016 đến tháng 9/2017, trong đó doanh thu xuất khẩu phát sinh đến cuối tháng 02/2017, từ tháng 03/2017 đến tháng 09/2017 Công ty không có doanh thu xuất khẩu nhưng có hàng hóa xuất khẩu bị trả lại thì Công ty được hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa đã xuất khẩu (không bao gồm hàng hóa xuất khẩu bị trả lại) chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên lũy kế đến hết tháng 02/2017, số thuế giá trị gia tăng được hoàn của hàng hóa đã xuất khẩu thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính.

3.Thông tư số 04/2018/TT-BNV ngày 27/3/2018 hướng dẫn thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của Kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước :

Một trong những điểm mới của Thông tư này là bổ sung cơ quan, đơn vị nhà nước phải bổ nhiệm kế toán trưởng, như:

- Ban quản lý dự án có tư cách pháp nhân do cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thành lập.

- Cơ quan, tổ chức quản lý quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách.

- Các tổ chức được Nhà nước cấp vốn để tổ chức hoạt động theo mục tiêu chính trị - xã hội cụ thể.

Việc bổ nhiệm phụ trách kế toán được thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 20 Nghị định 174/2016/NĐ-CP .

Tiêu chuẩn, điều kiện đối với chức danh kế toán trưởng và phụ trách kế toán thực hiện theo quy định tại Điều 21 Nghị định 174/2016/NĐ-CP .

Thẩm quyền, hồ sơ, thời hạn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng và phụ trách kế toán được thực hiện theo quy định từ Điều 6 - Điều 9 Thông tư này.

Mức phụ cấp trách nhiệm đối với kế toán trưởng và người phụ trách kế toán trong khu vực nhà nước vẫn bằng 0,2 và 0,1 lần mức lương cơ sở.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/05/2018 và thay thế Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013.

4.Công văn số 414/TCT-KK ngày 30/1/2018 của Tổng cục thuế ban hành hướng dẫn về việc kê khai thuế GTGT :

Công văn này hướng dẫn như sau :

Trường hợp trong tháng 11/2016, Công ty CP sản xuất thương mại và dịch vụ Thiên An phát hiện hóa đơn, chứng từ của các kỳ tính thuế tháng 8/2015, 10/2015, 12/2015 và tháng 11/2016 bị bỏ sót chưa kê khai thì thực hiện kê khai, khấu trừ bổ sung như sau:

- Đối với các hóa đơn đầu ra: Hóa đơn đầu ra xuất bán phát sinh kỳ nào thì thực hiện khai bổ sung, điều chỉnh kỳ tính thuế phát sinh hóa đơn đó. Đồng thời, đề nghị cơ quan thuế quản lý trực tiếp kiểm tra, xác minh cụ thể nguyên nhân kê khai chậm, sót các hóa đơn đầu ra của Công ty CP sản xuất thương mại và dịch vụ Thiên An, xác định số thuế phải nộp kê khai thiếu và tính tiền chậm nộp theo quy định.

- Đối với các hóa đơn đầu vào: thời điểm phát hiện hóa đơn bỏ sót kỳ nào thì kê khai, khấu trừ bổ sung tại kỳ tính thuế phát hiện hóa đơn bỏ sót nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định, kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

5.Công văn số 11503/CT-TTHT ngày 26/3/2018 của Cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn về chính sách thuế nhà thầu:

Công văn này hướng dẫn như sau:

Trường hợp ngày 26/06/2014, Đơn vị ký Hợp đồng mua bán cổ phần cho Di Investment Partners Limittet-General Partner For And On Behalf Of Di Asian Industrial Fund, L.P (sau đây gọi tắt là Nhà thầu nước ngoài), Đơn vị đã nhận đủ tổng giá trị chuyển nhượng cổ phần sau đó đến ngày 28/09/2017 do các điều kiện của Hợp đồng không được hoàn tất (theo đơn vị trình bày thì Nhà thầu nước ngoài không nằm trong WTO nên không được chấp thuận đầu tư vào lĩnh vực phân phối tại Việt Nam) dẫn đến Đơn vị và Nhà thầu nước ngoài phải ký thỏa thuận hủy bỏ Hợp đồng mua bán cổ phần ngày 26/06/2014, Đơn vị phải bồi thường cho Nhà thầu nước ngoài hơn 60 tỷ đồng thì:

Khi đơn vị chi trả khoản tiền bồi thường cho Nhà thầu nước ngoài thì khoản tiền bồi thường Nhà thầu nước ngoài nhận được phải nộp thuế nhà thầu tại Việt Nam.

Cụ thể:

Về thuế GTGT: thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

Về thuế TNDN: áp dụng tỷ lệ thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế 2%.

Trường hợp Nhà thầu nước ngoài không đáp ứng được một trong các điều kiện nêu tại Điều 8 Mục 2 Chương II Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài chính thì Đơn vị nộp thay thuế cho Nhà thầu nước ngoài, theo hướng dẫn tại Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài chính nêu trên.

II. LĨNH VỰC KHÁC :

1.Nghị định 28/2018/NĐ-CP ngày 1/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương:

Nghị định quy định chi tiết về hoạt động xúc tiến thương mại, bao gồm xúc tiến thương mại ở trong nước và nước ngoài.

Tương tự quy định hiện hành, các tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài (trừ thương nhân nước ngoài) nếu muốn thực hiện các hoạt động liên quan đến xúc tiến thương mại tại Việt Nam đều phải thành lập VPĐD.

Điều kiện thành lập VPĐD tại Việt Nam của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài cơ bản vẫn như cũ, tuy nhiên Nghị định này có bổ sung yêu cầu phải đăng ký nhân sự với cơ quan cấp phép, thay vì trước đây chỉ yêu cầu đăng ký người đứng đầu VPĐD (Điều 24).

Ngoài ra, Nghị định cũng bổ sung trường hợp không được cấp giấy phép thành lập VPĐD tại Việt Nam đối với tổ chức xúc tiến nước ngoài thuộc danh sách bị áp dụng biện pháp trừng phạt theo các Nghị quyết của Hội đồng bảo an LHQ (Điều 26)

Các trường hợp buộc thu hồi giấy phép thành lập VPĐD tại Việt Nam của tổ chức xúc tiến nước ngoài cũng được quy định cụ thể tại Điều 33, như: không chính thức đi vào hoạt động trong thời gian 6 tháng hoặc ngừng hoạt động 6 tháng liên tục mà không thông báo hoặc vi phạm pháp luật lao động đến mức bị xử lý hình sự.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành và thay thế Nghị định số 100/2011/NĐ-CP ngày 28/10/2011.

2.Công văn 1040/BCT-KH do Bộ Công thương ban hành ngày 2/2/2018 về việc triển khai Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/1/2018 :

Theo đó, thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh, giấy phép lập cơ sở bán lẻ từ ngày 15/1/2018 thuộc Sở Công thương thay vì trước đó thuộc Sở Kế hoạch đầu tư. Công văn còn hướng dẫn giải quyết các trường hợp hồ sơ phát sinh trước ngày 15/1/2018 nhưng chưa giải quyết xong hồ sơ.

3. Nghị định số 38/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về đầu tư cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo :

Nghị định quy định chi tiết về đối tượng, điều kiện đầu tư vào doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

"Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo" là doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) được thành lập để thực hiện ý tưởng trên cơ sở khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới và có khả năng tăng trưởng nhanh (khoản 2 Điều 3 Luật hỗ trợ DNNVV).

Theo Nghị định này, nhà đầu tư vào DNNVV khởi nghiệp sáng tạo có thể là Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức, cá nhân trong nước hoặc nước ngoài.

Hình thức đầu tư có thể là trực tiếp góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp tại DNNVV hoặc đầu tư gián tiếp bằng cách tham gia thành lập, góp vốn vào Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo.

Đối với doanh nghiệp, được phép sử dụng Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp để đầu tư khởi nghiệp sáng tạo theo quy định tại Luật chuyển giao công nghệ và Nghị định này. Tuy nhiên, doanh nghiệp phải thông báo bổ sung ngành nghề đầu tư khởi nghiệp sáng tạo tại cơ quan ĐKKD.

Đối với Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, quỹ này không có tư cách pháp nhân, do tối đa 30 nhà đầu tư tư nhân góp vốn thành lập trên cơ sở điều lệ quỹ. Quỹ chỉ được đầu tư vào DNNVV khởi nghiệp sáng tạo tối đa bằng 50% vốn điều lệ của doanh nghiệp này. Về cơ cấu tổ chức và hoạt động của Quỹ tham khảo tại Chương II Nghị định này.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.

* Hiệu lực thi hành: Ngày 11 tháng 3 năm 2018

4. Nghị định 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa :

Một trong những điểm mới đáng lưu ý tại Nghị định này là sửa đổi tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa được hưởng các chính sách hỗ trợ đặc biệt.

Theo đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa được xác định như sau:

- Doanh nghiệp siêu nhỏ: là doanh nghiệp có số lao động tham gia BHXH bình quân năm không quá 10 người và tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng doanh thu không quá 3 tỷ đồng/năm (riêng lĩnh vực thương mại, dịch vụ không quá 10 tỷ đồng/năm). Quy định cũ chỉ căn cứ theo quy mô lao động không quá 10 người.

- Doanh nghiệp nhỏ: là doanh nghiệp có số lao động tham gia BHXH bình quân năm không quá 100 người (quy định cũ không quá 200) và tổng nguồn vốn không quá 20 tỷ hoặc tổng doanh thu không quá 50 tỷ/năm. Riêng lĩnh vực thương mại, dịch vụ là doanh nghiệp có số lao động tham gia BHXH không quá 50 người và tổng nguồn vốn không quá 50 tỷ (quy định cũ không quá 10 tỷ) hoặc tổng doanh thu không quá 100 tỷ.

- Doanh nghiệp vừa: là doanh nghiệp có số lao động tham gia BHXH bình quân năm không quá 200 người (quy định cũ không quá 300) và tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ hoặc tổng doanh thu không quá 200 tỷ/năm. Riêng lĩnh vực thương mại, dịch vụ là doanh nghiệp có số lao động tham gia BHXH không quá 100 người và tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ (quy định cũ không quá 50 tỷ) hoặc tổng doanh thu không quá 300 tỷ/năm.

Ngoài ra, Nghị định còn bổ sung một số chính sách hỗ trợ mới dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, như: miễn phí truy cập và hỗ trợ từ 10% - 100% giá trị hợp đồng tư vấn thông qua Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; được hỗ trợ tối thiểu 50% tổng chi phí của một khóa đào tạo về khởi sự kinh doanh; miễn phí đào tạo nghề ngắn hạn; ...

Riêng doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 3 năm, được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp lần đầu và miễn phí công bố doanh nghiệp lần đầu.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành và thay thế Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/06/2009.

Theo Luatvietnam.net

Download các văn bản trên tại đây

1.Thông tư 25/2018/TT-BTC
2. Công văn số 380/TCT-KK ngày 25/1/2018 
3. Thông tư số 04/2018/TT-BNV ngày 27/3/2018 
4. Công văn số 414/TCT-KK ngày 30/1/2018 
5.Công văn số 11503/CT-TTHT ngày 26/3/2018 
6. Nghị định 28/2018/NĐ-CP ngày 1/3/2018 
7. Công văn 1040/BCT-KH do Bộ Công thương ban hành ngày 2/2/2018 
8.Nghị định số 38/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 
9. Nghị định 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 

Tin tức
Tin tức nổi bật

09/04/2019

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 3.2019

Những hướng dẫn trong chính sách pháp luật về thuế - kế toán - bảo hiểm luôn được độc giả quan tâm. Mirai Accounting xin gửi tới Quý khách hàng những văn bản mới nhất được cập nhật trong tháng 3/2019 :

02/01/2019

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 12.2018

Trong tháng 12/2018 có những chính sách pháp luật mới gì liên quan đến lĩnh vực kế toán - thuế - bảo hiểm?  Những vấn đề quan trọng nhất được trình bày dưới đây:

03/12/2018

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 11.2018

Trong tháng 11/2018 có những chính sách pháp luật mới gì liên quan đến lĩnh vực kế toán - thuế - bảo hiểm?  Những vấn đề quan trọng nhất được trình bày dưới đây:

02/11/2018

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 10 NĂM 2018

Trong tháng 10/2018 có những chính sách pháp luật mới gì liên quan đến lĩnh vực kế toán - thuế - bảo hiểm?  Những vấn đề quan trọng nhất được trình bày dưới đây:

01/10/2018

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 9 NĂM 2018

Trong tháng 9/2018 có những chính sách pháp luật mới gì liên quan đến lĩnh vực kế toán - thuế - bảo hiểm?  Những vấn đề quan trọng nhất được trình bày dưới đây:

Liên kết website
Designed by Vinalink