Tin tức nổi bật

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 5.2019

30/05/2019

Những hướng dẫn trong chính sách pháp luật về thuế - kế toán - bảo hiểm luôn được độc giả quan tâm. Mirai Accounting xin gửi tới Quý khách hàng những văn bản mới nhất được cập nhật trong tháng 5/2019 :

I. THUẾ - TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN – NGÂN HÀNG :

1. 
Công văn số 948/TCT-CS ngày 20/3/2019 do Tổng Cục thuế ban hành hướng dẫn về việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài :

Công văn này hướng dẫn như sau :

Trường hợp các công ty nước ngoài tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam dưới hình thức là Nhà thầu nước ngoài áp dụng chế độ kế toán tại Việt Nam và thực hiện đăng ký thuế, được cơ quan thuế cấp mã số thuế; thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN trên cơ sở kê khai doanh thu, chi phí để xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định tại Mục 2 Thông tư số 103/2014/TT-BTC khi chuyển lợi nhuận thu được từ hoạt động kinh doanh tại Việt Nam ra nước ngoài phải thực hiện theo quy định tại Thông tư số 186/2010/TT-BTC.

Trường hợp công ty nước ngoài tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam dưới hình thức là Nhà thầu nước ngoài không thực hiện chế độ kế toán tại Việt Nam và thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu theo quy định tại Mục 3 Thông tư số 103/2014/TT-BTC hoặc nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu tính thuế theo quy định tại Mục 4 Thông tư số 103/2014/TT-BTC khi chuyển lợi nhuận thu được từ hoạt động kinh doanh tại Việt Nam ra nước ngoài theo quy định tại Điều 11 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 thì không phải thực hiện theo quy định tại Thông tư số 186/2010/TT-BTC.

Thủ tục, hồ sơ chuyển lợi nhuận ra nước ngoài thực hiện theo quy định tại Thông tư số 186/2010/TT-BTC.

2. 
Công văn số 1021/TCT-DNL ngày 26/3/2019 của Tổng Cục thuế hướng dẫn về đăng ký thông tin tài khoản ngân hàng:

Công văn này hướng dẫn : khi doanh nghiệp đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin tài khoản ngân hàng theo quy định tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP và Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT. Theo đó, trường hợp IQ8 phát sinh thay đổi, bổ sung thông tin về tài khoản ngân hàng có doanh nghiệp làm chủ tài khoản thì doanh nghiệp gửi Thông báo theo mẫu quy định tại Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT nêu trên đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính theo quy định, không phải khai báo thông tin thay đổi với cơ quan thuế.

3. Công văn số 1353/TCT-DNNCN ngày 11/4/2019 do Tổng Cục thuế ban hành giải đáp vướng mắc về thuế TNCN :

Theo đó, trường hợp năm 2018 người lao động là cá nhân cư trú không ký HĐLĐ hoặc ký HĐLĐ dưới 3 tháng chưa trích khấu trừ 10% do có bản cam kết theo quy định tại điểm i, khoản 1, điều 25, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính nhưng trong quá trình thanh kiểm tra cơ quan thuế phát hiện có sự gian lận về cam kết của người nhận thu nhập thì cá nhân nhận thu nhập bị xử phạt vi phạm thủ tục hành chính thuế theo quy định tại điểm a, khoản 2, điều 6 và khoản 2, điều 10 Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính.

4. 
Công văn số 1590/TCT-DNNCN ngày 22/4/2019 do Tổng cục thuế ban hành hướng dẫn về chính sách thuế đối với khoản tiền lương chủ Công ty TNHH một thành viên:

Công văn này trả lời về chi phí tiền lương tiền công của chủ Công ty TNHH một thành viên ( do một cá nhân làm chủ) đồng thời trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh của công ty như sau :

Về thuế TNCN : Khoản tiền của Giám đốc công ty TNHH một thành viên ( do một cá nhân làm chủ) nhận được không phải là thu nhập từ tiền lương tiền công và không chịu thuế TNCN.

Về thuế TNDN : Các khoản chi phí tiền lương, tiền bảo hiểm, tiền thuê nhà và các dịch vụ khác đi kèm theo đã chi cho Giám đốc Công ty TNHH một thành viên ( do một cá nhân làmchủ), ( không phân biệt có hay không tham gia trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh) đều thuộc khoản chi phí không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

5. Công văn số 23476/CT-TTHT ngày 22/4/2019 do Cục thuế TP Hà Nội trả lời về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng :

Theo công văn này thì: năm 2014 Công ty tiến hành tăng vốn để thực hiện dự án đầu tư phát triển dự án đầu tư đang hoạt động bng cách mở rộng quy mô sản xuất tại Khu công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội (không nằm trên địa bàn có điều kiện - kinh tế xã hội thun lợi), nếu đáp ứng một trong ba tiêu chí quy định tại Khoản 5 Điều 16 Nghị định s 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ thì được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại (bao gồm mức thuế suất, thời gian miễn giảm nếu có) hoặc được áp dụng thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với phn thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại (không được hưởng mức thuế suất ưu đãi) bng với thời gian miễn thuế, giảm thuế áp dụng đối với dự án đu tư mới trên cùng địa bàn (miễn 2 năm và giảm 50% số thuế phi nộp trong 4 năm tiếp theo).

Dự án đầu tư mở rộng quy định tại Khoản 5 Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 phải đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

- Nguyên giá tài sản cố định tăng thêm khi dự án đầu tư hoàn thành đi vào hoạt động đạt tối thiểu từ 20 tỷ đồng đối với dự án đầu tư mở rộng thuộc lĩnh vực hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định này hoặc từ 10 tỷ đồng đối với các dự án đầu tư mở rộng thực hiện tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp;

- Tỷ trọng nguyên giá tài sản cố định tăng thêm đạt tối thiểu từ 20% so với tổng nguyên giá tài sản cố định trước khi đầu tư;

- Công suất thiết kế tăng thêm tối thiểu từ 20% so với công suất thiết kế trước khi đầu tư.

6. Công văn số 29282/CT-TTHT ngày 6/5/2019 của Cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn về chi phí hợp lý đối với các khoản tài trợ giáo dục khi tính thuế TNDN:

Công văn này hướng dẫn như sau :

Trường hợp Trường Hàn Quốc tại Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 3578/QĐ-BGD&ĐT ngày 13/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực giáo dục không trái với quy định của pháp luật tại Việt Nam và nhận các khoản tài trợ của Công ty cổ phần Everpia theo quy định tại điểm 2.2 khoản 2 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC thì Công ty cổ phần Everpia được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN các khoản tài trợ này nếu có đầy đủ hồ sơ theo quy định.

II. LAO ĐỘNG – BẢO HIỂM :

1. Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/05/2019 do Chính phủ ban hành quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức:

Kể từ ngày 1/7/2019, mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công viên chức nhà nước sẽ được điều chỉnh tăng từ 1.390.000 lên 1.490.000 đồng/tháng.

Theo Điều 3 Nghị định này, mức lương cơ sở được dùng làm căn cứ để:

a) Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với cán bộ, công viên chức;

b) Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật;

c) Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Đặc biệt, mức trần đóng BHXH (20 tháng lương cơ sở) sẽ tăng từ mức 27,8 triệu lên 29,8 triệu/tháng. Phụ cấp thai sản (2 tháng lương cơ sở) cũng tăng từ 2,78 triệu lên 2,98 triệu đồng.

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2019, thay thế Nghị định số 72/2018/NĐ-CP  ngày 15/5/2018.


Theo Luatvietnam.net

Download các văn bản trên tại đây
Công văn số 948/TCT-CS
Công văn số 1021/TCT-DNL
Công văn số 1353/TCT-DNNCN
Công văn số 1590/TCT-DNNCN
Công văn số 23476/CT-TTHT
Công văn số 29282/CT-TTHT
Nghị định số 38/2019/NĐ-CP

Tin tức
Tin tức nổi bật

04/05/2020

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 4.2020

Tháng 4/2020 có nhiều chính sách về thuế, lao động, bảo hiểm ảnh hưởng tới doanh nghiệp và người lao động, đặc biệt là những chính sách của chính phủ hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19,:

06/04/2020

BAN TIN PHAP LUAT THANG 2&3.2020

Trong tháng 2&32020 có những chính sách pháp luật mới gì liên quan đến lĩnh vực kế toán - thuế - bảo hiểm?  Những vấn đề quan trọng nhất được trình bày dưới đây:

03/02/2020

BAN TIN PHAP LUAT THÁNG 1.2020

Trong tháng 1/2020 có những chính sách pháp luật mới gì liên quan đến lĩnh vực kế toán - thuế - bảo hiểm?  Những vấn đề quan trọng nhất được trình bày dưới đây:

31/12/2019

BAN TIN PHAP LUAT THÁNG 12.2019

Những hướng dẫn trong chính sách pháp luật về thuế - kế toán - bảo hiểm luôn được độc giả quan tâm. Mirai Accounting xin gửi tới Quý khách hàng những văn bản mới nhất được cập nhật trong tháng 12/2019 

02/12/2019

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 11.2019

Những hướng dẫn trong chính sách pháp luật về thuế - kế toán - bảo hiểm luôn được độc giả quan tâm. Mirai Accounting xin gửi tới Quý khách hàng những văn bản mới nhất được cập nhật trong tháng 11/2019 

Liên kết website
Designed by Vinalink