Tin tức nổi bật

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 5.2020

02/06/2020

Trong tháng 5/2020 có những chính sách pháp luật mới gì liên quan đến lĩnh vực kế toán - thuế - bảo hiểm?  Những vấn đề quan trọng nhất được trình bày dưới đây:

I. THUẾ - TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN - NGÂN HÀNG :

1. Thông tư số 39/2020/TT-BTC ngày 15/5/2020 do Bộ Tài chính ban hành sửa đổi bổ sung chế độ báo cáo tại một số thông tư trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập :

Thông tư này sửa đổi các thông tư sau :
- Sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 hướng dẫn thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng
- Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 292/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán.
- Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 297/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 về cấp, quản lý và sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.
- Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 150/2012/TT-BTC ngày 12/9/2012 hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán.
- Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 203/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 về trình tự, thủ tục cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán.
- Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 202/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 về trình tự, thủ tục cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán.
- Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 157/2014/TT-BTC ngày 23/10/2014 quy định về kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán.
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1/7/2020.

2. Công văn số 5977/BTC-TCT ngày 20/5/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn triển khai Nghị định 41/2020/NĐ-CP :

Điểm cần chú ý tại công văn này là hướng dẫn gia hạn nộp thuế TNDN :

- Số thuế TNDN còn phải nộp theo quyết toán của kỳ tính thuế năm 2019 được gia hạn không bao gồm số thuế TNDN tạm nộp theo quý  theo quy định. Theo đó số thuế TNDN còn phải nộp theo quyết toán 2019 được gia hạn tối đa bằng 20% tổng số thuế phải nộp của cả năm theo quyết toán.
- Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ quyết toán thuế TNDN năm 2019 theo quy định làm tăng số thuế phải nộp và gửi đến cơ quan thuế trước khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn thì số thuế được gia hạn được xác định theo nguyên tắc nêu trên, trong đó số thuế phải nộp cả năm căn cứ vào hồ sơ khai bổ sung.
- Trường hợp cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra quyết toán thuế TNDN năm 2019 và ban hành kết luận trước khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn nộp thuế thì tổng số thuế được gia hạn (theo hồ sơ quyết toán doanh nghiệp tự khai và phần tăng thêm qua thanh tra kiểm tra) được xác định theo nguyên tắc nêu trên, trong đó số thuế phải nộp cả năm theo quyết toán căn cứ vào kết quả thanh tra, kiểm tra. Thời gian gia hạn là 05 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN của kỳ tính thuế năm 2019.

3. Công văn số 26515/CT-TTHT ngày 23/4/2020 do Cục thuế TP Hà Nội ban hành hướng dẫn về chi phí liên quan đến lao động nước ngoài chưa được cấp giấy phép lao động :

Theo đó:
Trường hợp doanh nghiệp có thuê lao động nước ngoài để thực hiện các công việc tại Việt Nam thuộc trường hợp phải có giấy phép lao động do cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam cấp theo quy định của Bộ Luật Lao động, nếu chưa được cấp giấy phép lao động theo quy định thì chưa đủ cơ sở tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN và chưa có đủ cơ sở khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các khoản chi phí doanh nghiệp chi trả cho người lao động nêu trên.
Trường hợp doanh nghiệp có thuê lao động nước ngoài để thực hiện các công việc tại Việt Nam thuộc trường hợp di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ trong biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới gồm: kinh doanh, thông tin, xây dựng, phân phối, giáo dục, môi trường, tài chính, y tế, du lịch, văn hóa giải trí và vận tải (không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động) thì các khoản chi phí doanh nghiệp chi trả cho người lao động nếu đáp ứng quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính và Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC, Thông tư số 173/2016/TT-BTC) thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN và được khấu trừ thuế GTGT đầu vào tương ứng.

4. Công văn số 34316/CT-TTHT ngày 12/5/2020 do Cục thuế TP Hà Nội ban hành hướng dẫn về thuế GTGT dịch vụ cung cấp cho khách hàng của đối tác nước ngoài :

Theo đó,
Trường hợp Công ty TNHH Maruka Việt Nam kí hợp đồng với tổ chức ở nước ngoài cung cấp dịch vụ sửa chữa cho khách hàng của tổ chức nước ngoài là doanh nghiệp nội địa Việt Nam, doanh nghiệp chế xuất (bao gồm cả trường hợp doanh nghiệp chế xuất không nằm trong khu chế xuất) thì thuế suất thuế GTGT được xác định theo nguyên tắc sau:
Trường hợp dịch vụ cung cấp trực tiếp cho tổ chức, cá nhân tại Việt Nam và tiêu dùng tại Việt Nam thì thuộc đối tượng áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10% theo quy định tại Điều 11 Thông tư 219/2013/TT-BTC.
Trường hợp dịch vụ cung cấp trực tiếp cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan và tiêu dùng trong khu phi thuế quan thì được xác định là dịch vụ xuất khẩu và áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% nếu thỏa mãn điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC và không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC nêu trên. Khu phi thuế quan được xác định theo quy định tại Khoản 20 Điều 4 Thông tư 219/2014/TT-BTC.

5. Công văn số 3450/CT-TTHT ngày 6/4/2020 do Cục thuế TP HCM ban hành hướng dẫn về thuế TNCN :

Công văn này hướng dẫn như sau :
Trường hợp Công ty trình bày Công ty có chi trả khoản chi phí mang tính chất hoa hồng môi giới cho các cá nhân và cán bộ công nhân viên trong Công ty thì khoản thu nhập này thực chất là thu nhập từ tiền lương, tiền công, Công ty thực hiện khấu trừ thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên. Trường hợp các cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

6. Công văn số 3468/CT-TTHT ngày 6/4/2020 do Cục thuế TP HCM ban hành hướng dẫn về chính sách thuế :


Theo đó :
Trường hợp Công ty theo trình bày ký hợp đồng xuất khẩu hàng hóa với khách hàng và thỏa thuận Công ty sẽ chịu các chi phí liên quan đến việc nhập hàng tại cảng nước ngoài. Để thực hiện thỏa thuận trên, Công ty ký hợp đồng với Công ty cổ phần UPS Việt Nam thực hiện thủ tục hải quan cho lô hàng tại nước nhập khẩu thì khi cung cấp dịch vụ cho Công ty, Công ty cổ phần UPS Việt Nam có trách nhiệm lập hóa đơn theo quy định tại Khoản 7a Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC. Hóa đơn này là căn cứ để Công ty tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC).
Trường hợp các khoản chi phí phát sinh tại nước ngoài (thuế nhập khẩu, phí, lệ phí...) thuộc trách nhiệm chi trả của Công ty, Công ty cổ phần UPS Việt Nam chỉ là đơn vị chi hộ, nếu khoản chi này có hóa đơn chứng từ phù hợp với quy định của nước sở tại và được dịch ra tiếng Việt theo hướng dẫn tại Khoản 4 Điều 5 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.


Theo Luatvietnam.net

Download các văn bản trên tại đây
Thông tư số 39/2020/TT-BTC
Công văn số 5977/BTC-TCT
Công văn số 26515/CT-TTHT
Công văn số 34316/CT-TTHT 
Công văn số 3450/CT-TTHT
Công văn số 3468/CT-TTHT

Tin tức
Tin tức nổi bật

01/09/2020

BAN TIN PHAP LUAT THANG 8 NĂM 2020

Trong tháng 8/2020 có những chính sách pháp luật mới gì liên quan đến lĩnh vực kế toán - thuế - bảo hiểm?  Những vấn đề quan trọng nhất được trình bày dưới đây:

31/07/2020

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 7 NĂM 2020

Trong tháng 7/2020 có những chính sách pháp luật mới gì liên quan đến lĩnh vực kế toán - thuế - bảo hiểm?  Những vấn đề quan trọng nhất được trình bày dưới đây:

07/07/2020

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 6.2020

Xin gửi tới quý khách hàng những thông tin về thuế- kế toán - bảo hiểm đáng chú ý trong tháng 6/2020 :

02/06/2020

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 5.2020

Trong tháng 5/2020 có những chính sách pháp luật mới gì liên quan đến lĩnh vực kế toán - thuế - bảo hiểm?  Những vấn đề quan trọng nhất được trình bày dưới đây:

04/05/2020

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 4.2020

Tháng 4/2020 có nhiều chính sách về thuế, lao động, bảo hiểm ảnh hưởng tới doanh nghiệp và người lao động, đặc biệt là những chính sách của chính phủ hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19,:

Liên kết website
Designed by Vinalink