Tin tức nổi bật

BẢN TIN PHAP LUẬT THÁNG 8.2019

06/09/2019

Trong tháng 8/2019 có những chính sách pháp luật mới gì liên quan đến lĩnh vực kế toán - thuế - bảo hiểm?  Những vấn đề quan trọng nhất được trình bày dưới đây :

I. THUẾ - TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN – NGÂN HÀNG :

1. Thông tư 44/2019/TT-BTC ngày 19/7/2019 do Bộ Tài chính ban hành sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 292/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 và thông tư 296/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 :

Thông tư gỡ bỏ việc yêu cầu doanh nghiệp kế toán phải gửi thông báo cho Bộ Tài chính về kế hoạch tổ chức lớp cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên (khoản 1 Điều 1).
Tuy nhiên, khi gửi báo cáo tổng hợp kết quả cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên (mẫu tại Phụ lục số 001/CNKT ban hành tại Thông tư này), doanh nghiệp phải nêu rõ về kế hoạch cập nhật kiến thức của năm tiếp theo.
Về báo cáo tình hình duy trì điều kiện hành nghề kế toán, kế toán viên chỉ cần lập và gửi báo cáo cho doanh nghiệp kế toán để tổng hợp, không cần gửi cho Bộ Tài chính (khoản 2 Điều 2).
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020.

2. Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 8/8/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp:

Một trong những điểm đáng lưu ý tại Thông tư này là không còn cho phép doanh nghiệp trích lập dự phòng tổn thất đối với các khoản đầu tư ra nước ngoài (khoản 2 Điều 2, khoản 4 Điều 3).
Số dư dự phòng tổn thất các khoản đầu tư ra nước ngoài mà doanh nghiệp đã trích lập (nếu có) bắt buộc phải hoàn nhập, ghi giảm chi phí tại thời điểm lập BCTC năm 2019 (khoản 5 Điều 8).
Tuy nhiên, về dự phòng giảm giá hàng tồn kho, doanh nghiệp sẽ được phép trích lập dự phòng giảm giá cho cả những hàng hóa đang ở ngoài kho, như: hàng mua đang đi đường, hàng gửi đi bán, hàng gửi ở kho bảo thuế (khoản 1 Điều 4).
Ngoài ra, mức trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán và dự phòng tổn thất đầu tư tài chính cũng có thay đổi công thức tính so với trước.
Về thời điểm trích lập và hoàn nhập các khoản dự phòng sẽ là thời điểm lập BCTC năm (khoản 2 Điều 3), thay vì theo quy định cũ là thời điểm cuối kỳ kế toán năm hoặc ngày cuối cùng của năm tài chính (khoản 2 Điều 3 Thông tư 228/2009/TT-BTC ).
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/10/2019 và áp dụng từ năm tài chính 2019.
Bãi bỏ Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009, Thông tư số 34/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011, Thông tư số 89/2013/TT-BTC ngày 28/6/2013 và các văn bản khác quy định về trích lập và sử dụng các khoản dự phòng trái với quy định của Thông tư này.

3. Công văn số 2722/TCT-CS ngày 8/7/2019 do Tổng cục Thuế ban hành hướng dẫn về thuế và hóa đơn :

Công văn này hướng dẫn các vẫn đề cụ thể như sau:
Trong thời gian bị cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng, nếu người nộp thuế có văn bản đề nghị sử dụng từng hóa đơn lẻ cho từng lô hàng, hạng mục công trình hoàn thành để có nguồn thanh toán tiền lương công nhân, thanh toán các khoản chi phí đảm bảo sản xuất kinh doanh được liên tục thì Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện tiếp tục cho người nộp thuế sử dụng từng hóa đơn lẻ với điều kiện người nộp thuế có văn bản cam kết thực hiện nộp ngay 18% doanh thu trên hóa đơn lẻ được sử dụng vào ngân sách nhà nước.
Trường hợp trong thời gian cơ quan thuế ban hành Quyết định cưỡng chế nợ thuế bằng hình thức thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng không thuộc trường hợp không phải kê khai theo quy định tại khoản c, Điều 10 Thông tư số 56/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính, do đó người nộp thuế vẫn phải kê khai thuế theo quy định.
Theo trình bày của Cục Thuế tại công văn số 1395/CT-TTr ngày 7/3/2019: doanh nghiệp có phát sinh doanh thu bán hàng hoá, doanh thu từ hoạt động xây dựng cơ bản trong thời gian bị cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng, nếu Công ty chưa xuất hoá đơn cho khách hàng và chưa thực hiện kê khai thuế GTGT nhưng có kê khai quyết toán thuế TNDN đối với doanh thu phát sinh trong thời gian bị cưỡng chế thì Công ty bị xử phạt đối với hành vi bán hàng không xuất hoá đơn và bị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế đối với hành vi khai sai khai thiếu thuế phải nộp. Ngoài ra, Công ty bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi bán hàng không lập hoá đơn trong thời gian cơ quan thuế áp dụng biện pháp cưỡng chế nợ thuế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng theo quy định

4. Công văn số 2875/TCT-DNNCN ngày 22/7/2019 do Tổng cục thuế ban hành hướng dẫn về thuế TNCN từ quà tặng :

Công văn này hướng dẫn như sau :
Căn cứ vào các quy định nêu trên, trường hợp khách hàng là cá nhân đạt doanh số được thường một chuyến du lịch (không phải bằng tiền) theo chương trình khuyến mại được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/05/2018 của Chính phủ thì được xác định là thu nhập từ quà tặng không thuộc diện phải đăng ký quyền sở hữu nên không chịu thuế TNCN.

5. Công văn số 3192/CT-TTHT ngày 4/4/2019 do Cục thuế TP Hồ Chí Minh ban hành hướng dẫn về chính sách thuế :

Công văn này hướng dẫn như sau :
Trường hợp Công ty theo trình bày có ký hợp đồng với các tổ chức nước ngoài thỏa thuận mỗi bên được ủy quyền làm đại lý của bên kia trong hoạt động giao nhận vận tải hàng hóa, thì khoản thu nhập (chia sẻ lợi nhuận) của tổ chức nước ngoài phát sinh tại Việt Nam thuộc đối tượng áp dụng thuế nhà thầu. Việc khấu trừ, kê khai nộp thuế nhà thầu thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 156/TT-BTC, Thông tư số 103/2014/TT-BTC .

6. Công văn số 4230/CT-TTHT ngày 3/5/2019 do Cục thuế TP Hồ Chí Minh ban hành hướng dẫn về thuế TNCN đối với quà tặng :

Công văn này hướng dẫn như sau :
Về nguyên tắc nếu Công ty sử dụng quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng của Công ty để tặng quà bằng tiền cho các cá nhân không phải là người lao động của Công ty, không có quan hệ người lao động và người sử dụng lao động, cá nhân không cung cấp bất kỳ dịch vụ gì cho Công ty thì thu nhập từ quà tặng bằng tiền của các cá nhân này không chịu thuế TNCN từ quà tặng.

7. Công văn số 63376/CT-TTHT ngày 9/8/2019 do Cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn về chính sách thuế GTGT :

Công văn này hướng dẫn như sau :
Trường hợp Công ty mua hàng hóa từ doanh nghiệp chế xuất (DNCX) sau đó bán cho thương nhân nước ngoài nhưng Công ty không làm thủ tục nhập khẩu mà chỉ định DNCX trực tiếp đứng tên trên tờ khai xuất khẩu hàng hóa đó cho thương nhân nước ngoài, trong hợp đồng mua bán giữa Công ty với thương nhân nước ngoài có điều khoản chỉ định DNCX giao hàng cho thương nhân nước ngoài thì hàng hóa trên thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% nếu đáp ứng quy định tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC nêu trên.
Để ghi nhận doanh thu và chi phí cho hoạt động nêu trên, đề nghị Công ty nghiên cứu thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 8, Điều 9 Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.

8. Công văn số 64070/CT-TTHT ngày 13/8/2019 do Cục thuế TP Hà Nội ban hành hướng dẫn về chính sách thuế đối với việc chuyển nhượng thanh lý tài sản của VPĐD :

Công văn này hướng dẫn như sau :
Trường hợp VPĐD Mitsubishi Corporation tại Hà Nội không tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam thì VPĐD không phải nộp thuế GTGT, thuế TNDN. Khi VPĐD bán thanh lý tài sản không phải hoạt động sản xuất, kinh doanh nên VPĐD không phải nộp thuế GTGT, thuế TNDN đối với hoạt động bán thanh lý tài sản và cơ quan thuế không cấp hóa đơn lẻ cho trường hợp này.

II. LAO ĐỘNG – BẢO HIỂM :

1. Công văn số 442/QHLĐTL-CSLĐ ngày 30/7/2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc chi trả trợ cấp mất việc làm do cơ cấu lại ngành hàng:

Công văn này trả lời như sau :
Theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 14 Nghị định 05/2015/NĐ-CP , người lao động nếu có thâm niên làm việc trên 12 tháng nhưng thâm niên được tính trợ cấp mất việc sau khi trừ thời gian đóng BHTN ít hơn 18 tháng (thậm chí bằng 0) thì vẫn được hưởng trợ cấp tối thiểu bằng 2 tháng lương.
Theo Bộ Lao động, mặc dù Nghị định 148/2018/NĐ-CP có sửa đổi một số điều, khoản của Nghị định 05/2015/NĐ-CP , tuy nhiên không sửa đổi điểm a khoản 4 Điều 14 nêu trên nên trợ cấp mất việc tối thiểu vẫn được thực hiện theo mức 2 tháng lương, không có thay đổi.

III. LĨNH VỰC KHÁC :

1. Công văn số 5587/BKHĐT-ĐTNN ngày 9/8/2019 do Bộ Kế hoạch và đầu tư ban hành trả lời về vốn góp :

Căn cứ vào các quy định :
Theo quy định tại các Phụ lục I.1, I.3, I.7 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam, khi nhà đầu tư, tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư thì nội dung đăng ký về vốn góp được thể hiện bằng Đồng Việt Nam và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (nếu có).
Theo quy định tại các Phụ lục II.1, II.2, II.3, II.4 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT, các văn bản áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư ghi nhận vốn góp trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được thể hiện bằng Đồng Việt Nam và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (nếu có).
Theo đó, đề nghị Công ty góp đủ số vốn bằng Đồng Việt Nam như đăng ký trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

2. Công văn số 5661/NHNN-QLNH ngày 24/7/2019 do Ngân hàng Nhà nước ban hành hướng dẫn về thanh toán giao dịch góp vốn, mua cổ phần của cá nhân nước ngoài sinh sống tại Việt Nam:

Công văn này hướng dẫn như sau :
Theo báo cáo của Công ty F&S, nhà đầu tư nước ngoài đã và đang sinh sống làm việc tại Việt Nam hơn 10 năm. Giao dịch góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài là người cư trú tại Công ty F&S được thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về chứng khoán, đầu tư,… và các văn bản hướng dẫn thực hiện.
Về quản lý ngoại hối, Thông tư 19/2014/TT-NHNN và Thông tư số 05/2014/TT-NHNN không điều chỉnh việc mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp/gián tiếp của đối tượng nhà đầu tư nước ngoài là người cư trú. Do vậy, căn cứ quy định tại Thông tư 16 nêu trên, đối tượng nhà đầu tư nước ngoài là người cư trú sử dụng tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam mở tại ngân hàng được phép để chuyển tiền góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp tại Công ty F&S trên cơ sở tuân thủ các quy định hiện hành về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư nước ngoài vào Việt nam, quy định của pháp luật về chứng khoán, đầu tư và các quy định khác của pháp luật có liên quan

 

Theo Luatvietnam.net

Download các văn bản trên tại đây

Thông tư 44/2019/TT-BTC
Thông tư số 48/2019/TT-BTC
Công văn số 2722/TCT-CS
Công văn số 2875/TCT-DNNCN
 Công văn số 3192/CT-TTHT
Công văn số 4230/CT-TTHT
Công văn số 63376/CT-TTHT
Công văn số 64070/CT-TTHT
 Công văn số 442/QHLĐTL-CSLĐ
Công văn số 5587/BKHĐT-ĐTNN
 Công văn số 5661/NHNN-QLNH

Tin tức
Tin tức nổi bật

01/09/2020

BAN TIN PHAP LUAT THANG 8 NĂM 2020

Trong tháng 8/2020 có những chính sách pháp luật mới gì liên quan đến lĩnh vực kế toán - thuế - bảo hiểm?  Những vấn đề quan trọng nhất được trình bày dưới đây:

31/07/2020

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 7 NĂM 2020

Trong tháng 7/2020 có những chính sách pháp luật mới gì liên quan đến lĩnh vực kế toán - thuế - bảo hiểm?  Những vấn đề quan trọng nhất được trình bày dưới đây:

07/07/2020

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 6.2020

Xin gửi tới quý khách hàng những thông tin về thuế- kế toán - bảo hiểm đáng chú ý trong tháng 6/2020 :

02/06/2020

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 5.2020

Trong tháng 5/2020 có những chính sách pháp luật mới gì liên quan đến lĩnh vực kế toán - thuế - bảo hiểm?  Những vấn đề quan trọng nhất được trình bày dưới đây:

04/05/2020

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 4.2020

Tháng 4/2020 có nhiều chính sách về thuế, lao động, bảo hiểm ảnh hưởng tới doanh nghiệp và người lao động, đặc biệt là những chính sách của chính phủ hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19,:

Liên kết website
Designed by Vinalink