Tin tức nổi bật

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 9 NĂM 2018

01/10/2018

Trong tháng 9/2018 có những chính sách pháp luật mới gì liên quan đến lĩnh vực kế toán - thuế - bảo hiểm?  Những vấn đề quan trọng nhất được trình bày dưới đây:

I. THUẾ - TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN – NGÂN HÀNG:

1. Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 quy định về Hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ:
Nghị định quy định về việc sử dụng hóa đơn điện tử bắt buộc trong tất cả các hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ để thay thế hoàn toàn hình thức hóa đơn giấy.
T
heo đó, mọi doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ đều bắt buộc phải xuất hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế. 
Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác thuộc trường hợp rủi ro cao về thuế thì sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. 
Ngoài ra, hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện sổ sách kế toán, sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên và có doanh thu năm trước liền kề từ 3 tỷ hoặc 10 tỷ trở lên (nếu hoạt động trong lĩnh vực thương mại dịch vụ) cũng phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. 
Riêng doanh nghiệp kinh doanh trong các lĩnh vực: điện lực; xăng dầu; bưu chính viễn thông; vận tải; nước sạch; tài chính tín dụng; bảo hiểm; y tế; kinh doanh thương mại điện tử; siêu thị; thương mại được lựa chọn sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế. 
Một điểm đặc biệt nữa của Nghị định này là bắt buộc mỗi lần bán hàng hóa, dịch vụ đều phải xuất hóa đơn điện tử, không phân biệt giá trị từng lần bán cao hay thấp, thay vì quy định cũ cho phép miễn xuất hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ dưới 200.000 đồng. 
Việc sử dụng hóa đơn điện tử có hay không có mã của cơ quan thuế bắt buộc phải đăng ký trên Cổng TTĐT của Tổng cục Thuế theo Mẫu số 01 ban hành tại Nghị định này. Lưu ý, kể từ thời điểm sử dụng hóa đơn điện tử theo đăng ký, những hóa đơn giấy còn tồn bắt buộc phải tiêu hủy, không được sử dụng tiếp. 
Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2018. 
Tuy nhiên, việc chuyển đổi từ sử dụng hóa đơn giấy sang bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử được thực hiện theo lộ trình đến ngày 1/11/2020 và các Nghị định số 51/2010/NĐ-CP , Nghị  định số 04/2014/NĐ-CPvẫn còn hiệu lực sử dụng cho đến 31/10/2020, từ 1/11/2020 mới hết hiệu lực.


2.   Công văn số 3206/TCT-CS ngày 20/8/2018 do Tổng cục thuế ban hành hướng dẫn về chính sách thuế và hóa đơn: 
Công văn này hướng dẫn 2 nội dung như sau : 
Về thuế thu nhập cá nhân : 
Trường hợp Công ty cổ phần đầu tư Thế giới Di động chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cá nhân nhà đầu tư thì Công ty chưa phải khai và nộp thuế từ đầu tư vốn khi nhận. Tuy nhiên, khi chuyển nhượng vốn, cá nhân khai và nộp thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn và thu nhập từ đầu tư vốn, cụ thể: 
Đối với thu nhập từ đầu tư vốn, trường hợp cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu khi chuyển nhượng Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới di động không thực hiện khấu trừ thuế TNCN đầu tư vốn mà cá nhân tự khai và nộp thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn. 
Đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn, trường hợp cá nhân chuyển nhượng chứng khoán được xác định là có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán (theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC) của Công ty đại chúng giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán không phải khai thuế trực tiếp với cơ quan Thuế. Công ty chứng khoán, Ngân hàng thương mại nơi cá nhân mở tài Khoản lưu ký, Công ty quản lý quỹ nơi cá nhân ủy thác quản lý danh mục đầu tư khai thuế theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC
Về hóa đơn GTGT : 
Nếu Công tycổ phần Đầu tư Thế giới di động cam kết việc thực hiện xuất hóa đơn không làm ảnh hưởng đến tiền thuế GTGT phải nộp của Công ty và của từng Chi nhánh khi Công ty ký hợp đồng mua bán trực tiếp với nhà cung cấp và chỉ định giao hàng tới từng chi nhánh theo thoả thuận với nhà cung cấp và quy chế tài chính của Công ty thì: 
+ Nhà cung cấp sẽ xuất hóa đơn GTGT cho trụ sở chính Công ty và chỉ định nơi nhận là chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh (cửa hàng). 
+ Khi Chi nhánh/địa điểm kinh doanh bán hàng thì thực hiện xuất hóa đơn GTGT cho khách hàng ngay khi giao dịch được thực hiện. 
+ Định kỳ, Chi nhánh/địa điểm kinh doanh bán hàng thực hiện lập Bảng kê hàng hóa bán ra gửi về trụ sở Công ty để Công ty lập hóa đơn GTGT cho hàng hóa thực tế tiêu thụ giao cho Chi nhánh/địa điểm kinh doanh bán hàng để làm cơ sở khai thuế GTGT đầu vào của từng Chi nhánh theo quy định tại Điểm 2.6 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính


3. Công văn số 3280/TCT-TTr ngày 24/8/2018 của Tổng cục thuế về việc tăng cường quản lý thuế đối với các doanh nghiệp kinh doanh các mặt hàng nông, lâm, thủy, hải sản: 
Tổng cục thuế yêu cầu  Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện ngay một số nội dung sau: 
1. Tiến hành rà soát và có biện pháp tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp trên địa bàn có kinh doanh các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vi phạm (nếu có) để chống thất thu cho NSNN; đồng thời phối hợp với các cơ quan Hải quan và các cơ quan quản lý nhà nước khác có liên quan tại các Tỉnh, Thành phố để có thông tin kịp thời về các doanh nghiệp kinh doanh các sản phẩm nêu trên. 
2. Trường hợp trong quá trình thanh tra, kiểm tra tại trụ sở Người nộp thuế nếu phát hiện hành vi trốn thuế có dấu hiệu tội phạm thì phải chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền để điều tra theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự theo đúng quy định tại Điều 76 Luật Quản lý thuế và hướng dẫn tại Quy chế phối hợp số 1527/QCPH/TCT-TCCS ngày 31/10/2007 giữa Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính và Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an trong đấu tranh phòng chống các hành vi tội phạm trong lĩnh vực thuế.


4. Công văn số 3300/TCT-DNL ngày 27/8/2018 do Tổng cục thuế ban hành hướng dẫn nghĩa vụ thuế đối với hoạt động chuyển giao tài sản của ngân hàng:  
Công văn này hướng dẫn như sau:
Ngân hàng TNNH MTV Woori Việt Nam đã được chuyển đủ vốn để hình thành Ngân hàng 100% vôn nước ngoài              tạiViệt Nam theo Giấy phép số 7 1/GP-NHNN ngày 31/10/2016 của Ngân hàng Nhà nước. Do vậy việc chuyển giao toàn bộ tài sản, công nợ dưới hình thức hợp đồng mua bán tài sản công nợ hoặc thỏa thuận chuyển giao tài sản, công nợ từ Ngân hàng Woori - Chi nhánh Hà Nội với Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam không phải là hình thức chuyển đổi loại hình doanh nghiệp nên Ngân hàng Woori - Chi nhánh Hà Nội và Ngân hàng TNHH MTV Woon Việt Nam phải khai, nộp thuế theo quy định. 
Đối với các khoản lỗ lũy kế (nếu có) của Ngân hàng Woori - Chi nhánh Hà Nội: việc chuyển giao toàn bộ tài sản, công nợ từ Ngân hàng Woon - Chi nhánh Hà Nội với Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam không thuộc các trương hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất nên không được chuyển lỗ theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 96/20 1 5/TT-BTC ngày 22/6/2015  nêu trên. 


III. LAO ĐỘNG – BẢO HIỂM :

1.   
Nghị định số 121/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về tiền lương : 
Nghị định bổ sung các quy định nhằm làm rõ mục đích xây dựng định mức lao động và bổ sung đối tượng được miễn gửi thang bảng lương, định mức lao động cho cơ quan quản lý nhà nước. 
Theo đó, việc xây dựng định mức lao động theo Điều 8 Nghị định 49/2013/NĐ-CP được dùng làm cơ sở để trả lương cho người lao động hưởng lương theo sản phẩm. 
Các doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động sẽ được miễn thực hiện thủ tục gửi thang bảng lương, định mức lao động cho cơ quan quản lý lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh. 
Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2018.


2. Quyết định 888/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 do BHXH Việt Nam ban hành về việc sửa đổi, bổ sung quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ BNN theo quyết định 595/QĐ-BHXH:
Một trong những sửa đổi quan trọng của Quyết định này là cho phép các chi nhánh được lựa chọn đóng BHXH tập trung tại Công ty mẹ, thay vì trước đây bắt buộc phải đóng ngay tại địa phương chi nhánh hoạt động (khoản 1 Điều 1).
Ngoài ra, theo quy định bổ sung tại Quyết định này, đối với thời gian trốn đóng BHXH kể từ năm 2016 trở đi, lãi suất tính tiền lãi chậm đóng được căn cứ theo mức lãi suất chậm đóng tính theo tháng áp dụng đối với từng năm.
Riêng trường hợp truy thu BHXH đối với người đi làm việc ở nước ngoài và truy thu BHXH do điều chỉnh tăng tiền lương thì lãi suất tính tiền lãi truy thu được căn cứ theo mức lãi suất đầu tư quỹ BHXH bình quân của năm trước liền kề năm tính truy thu.
Hồ sơ làm căn cứ cấp, điều chỉnh sổ BHXH và thẻ BHYT cũng được sửa đổi, bổ sung. Chi tiết tham khảo Phụ lục đính kèm. 
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018.


III. LĨNH VỰC KHÁC :

1. Công văn số 234/ĐKKD-NV ngày 20/8/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc thi hành quyết định số 27/2018/QĐ-TTg:
L
iên quan đến việc thay mới Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam kể từ ngày 20/8/2018 theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg, Bộ Kế hoạch & Đầu tư lưu ý:  
Đối với doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc đã được cấp Giấy chứng nhận trước ngày 20/8/2018 thì không bắt buộc phải làm thủ tục cập nhật lại ngành nghề theo Hệ thống ngành mới. 
Việc cập nhật chỉ là khuyến khích, được thực hiện khi doanh nghiệp có nhu cầu hoặc khi doanh nghiệp thông báo bổ sung, thay đổi ngành nghề hoặc đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận ĐKDN. 
Đi với doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc được tiếp nhận hồ sơ đăng ký thành lập hoặc thay đổi ngành nghề trước ngày 20/8/2018 nhưng chưa được chấp thuận trên Hệ thống ĐKDN, nếu tên, mã ngành nghề đã kê khai có sự thay đổi so với Hệ thống ngành mới thì phải sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký. 
Đối với hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp, thông báo thay đổi ngành nghề nộp qua mạng đã được ra Thông báo về việc hồ sơ hợp lệ trước ngày 20/8/2018, nhưng nộp hồ sơ giấy sau ngày 20/8/2018 và mã ngành nghề đã kê khai có sự thay đổi so với Hệ thống ngành mới thì phải làm thủ tục đề nghị cập nhật, bổ sung thông tin. 
Thông báo cập nhật ngành nghề kinh doanh theo Hệ thống ngành mới thực hiện theo mẫu tại Phụ lục II-5 ban hành kèm Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT.

 

Tin tức
Tin tức nổi bật

04/05/2019

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 4.2019

Những hướng dẫn trong chính sách pháp luật về thuế - kế toán - bảo hiểm luôn được độc giả quan tâm. Mirai Accounting xin gửi tới Quý khách hàng những văn bản mới nhất được cập nhật trong tháng 4/2019 :

09/04/2019

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 3.2019

Những hướng dẫn trong chính sách pháp luật về thuế - kế toán - bảo hiểm luôn được độc giả quan tâm. Mirai Accounting xin gửi tới Quý khách hàng những văn bản mới nhất được cập nhật trong tháng 3/2019 :

02/01/2019

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 12.2018

Trong tháng 12/2018 có những chính sách pháp luật mới gì liên quan đến lĩnh vực kế toán - thuế - bảo hiểm?  Những vấn đề quan trọng nhất được trình bày dưới đây:

03/12/2018

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 11.2018

Trong tháng 11/2018 có những chính sách pháp luật mới gì liên quan đến lĩnh vực kế toán - thuế - bảo hiểm?  Những vấn đề quan trọng nhất được trình bày dưới đây:

02/11/2018

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 10 NĂM 2018

Trong tháng 10/2018 có những chính sách pháp luật mới gì liên quan đến lĩnh vực kế toán - thuế - bảo hiểm?  Những vấn đề quan trọng nhất được trình bày dưới đây:

Liên kết website
Designed by Vinalink