Vn En Jp
02462750776
TIN TỨC  Tin chuyên ngành

Dự kiến sửa đổi một số quy định về kê khai thuế và hóa đơn

Dự thảo của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ

Dự thảo này sẽ sửa đổi, bổ sung nhiều điểm quan trọng liên quan đến việc kê khai, nộp thuế quy định tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP .

Đáng chú ý, Dự thảo có bổ sung quy định miễn nộp hồ sơ khai thuế TNCN tháng/quý cho doanh nghiệp nếu trong tháng/quý đó không phát sinh việc khấu trừ thuế TNCN (điểm e khoản 3 Điều 7).

Đối với chủ sàn thương mại điện tử, chỉ bắt buộc khai, nộp thay thuế cho cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ trên sàn nếu có chức năng đặt hàng trực tuyến. Đối với hàng hóa, dịch vụ của cá nhân bán trên sàn nhưng không thông qua chức năng đặt hàng trực tuyến thì chủ sàn chỉ phải khai, nộp thay thuế khi có ủy quyền của cá nhân (điểm k khoản 5 Điều 7).

Về thuế TNDN, Dự thảo đã sửa quy định về hạn mức tạm nộp tối thiểu 03 quý đầu không thấp hơn 75% so với quyết toán năm nêu tại điểm b khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP  theo hướng số thuế TNDN tạm nộp của 04 quý không được thấp hơn 80% so với quyết toán năm. Quy định sửa đổi này sẽ có hiệu lực áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2021.

Các mẫu Thông báo ngừng sử dụng hóa đơn (Mẫu số 04-1/CC ban hành tại Phụ lục III Nghị định 126/2020/NĐ-CP ) và Thông báo về việc xử lý hóa đơn điện tử có sai sót (Mẫu số 01/TB-HĐSS ban hành tại Phụ lục IB Nghị định số 123/2020/NĐ-CP  ) sẽ được thay bằng mẫu mới.

Theo Luatvietnam.net.

Các tin khác

02462750776