Vn En Jp
02462750776
TIN TỨC  Tin chuyên ngành

SỬA ĐỔI CÁC LUẬT THUẾ GTGT, THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ QUẢN LÝ THUẾ

Luật số 106/2016/QH13 ngày 6/4/2016 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế (5 trang)

Luật này sửa đổi, bổ sung 03 Luật sau đây:

1. Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 31/2013/QH13

2. Luật thuế TTĐB số 27/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 70/2014/QH13

3. Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 21/2012/QH13 và Luật số 71/2014/QH13

Theo đó, một trong những sửa đổi quan trọng của Luật này là không còn cho phép hoàn thuế đối với trường hợp có số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết sau lũy kế 12 tháng hoặc 04 quý. Theo Luật mới, thuế GTGT chưa khấu trừ hết trong tháng/ quý (bao gồm cả trường hợp lũy kế sau 12 tháng hoặc 04 quý) chỉ được kết chuyển để khấu trừ vào kỳ tiếp theo, không được hoàn lại

Đối với dự án đầu tư, nếu thuộc các trường hợp dưới đây thì cũng không được hoàn thuế mà phải kết chuyển để khấu trừ sang kỳ tiếp theo:

a) Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh không góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký; kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khi chưa đủ các điều kiện kinh doanh hoặc không bảo đảm duy trì đủ điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động

b) Dự án đầu tư khai thác tài nguyên, khoáng sản được cấp phép từ ngày 01/7/2016 hoặc dự án đầu tư sản xuất sản phẩm hàng hóa mà tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên theo dự án đầu tư

Tuy nhiên, về lĩnh vực quản lý thuế, Luật này đã điều chỉnh giảm mức phạt chậm nộp từ 0,05%/ngày xuống còn 0,03%/ngày

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016. Khoản 4 Điều 3 của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2016.

Theo Luatvietnam.net

Các tin khác

02462750776