Vn En Jp
02462750776
numo.vn thiết kế website số một việt nam
TIN TỨC
TIN TỨC  Bản tin Pháp luật

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 05 NĂM 2023

Mirai Accounting xin gửi tới Quý khách hàng những vấn đề về thuế và kế toán nổi bật cần quan tâm trong tháng 5/2023 

I. THUẾ - TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN – NGÂN HÀNG

 

1. Công văn số 6097/CTHN-TTHT ngày 16/02/2023 do Cục thuế TP Hà Nội ban hành hướng dẫn về quyết toán thuế TNCN:

Công văn này hướng dẫn như sau :

Trường hợp Công ty TNHH Sun Asterisk Việt Nam chi trả các khoản thu nhập từ tiền lương tiền công cho người lao động tại các chi nhánh tại Đà Nẵng, Hồ Chí Minh thuộc trường hợp phân bổ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 19 Thông tư 80/2021/TT-BTC và đã nộp số thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công vào ngân sách nhà nước cho từng tỉnh nơi người lao động làm việc theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Thông tư 80/2021/TT-BTC thì số thuế thu nhập cá nhân xác định cho từng tỉnh theo tháng hoặc quý tương ứng với kỳ khai thuế thu nhập cá nhân và không xác định lại khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 19 Thông tư 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Trường hợp cá nhân tự thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế nếu đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức trả thu nhập đó theo quy định tại điểm b2 khoản 8 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Trường hợp người lao động nước ngoài có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ Công ty TNHH Sun Asterisk Việt Nam thi Công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi chi trả thu nhập cho người lao động theo hướng dẫn tại Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính. Trường hợp cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công trả từ nước ngoài thì cá nhân nộp hồ sơ khai thuế đến cơ quan thuế quản lý nơi cá nhân phát sinh công việc tại Việt Nam. Trường hợp nơi phát sinh công việc của cá nhân không ở tại Việt Nam thì cá nhân nộp hồ sơ khai thuế đến cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú theo quy định tại điểm a.2 khoản 8 Điều 11 Nghị định 126/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Công văn số 13182/CTHN-TTHT ngày 21/3/2023 do Cục thuế TP Hà Nội ban hành hướng dẫn về kê khai thuế cho cá nhân  nước ngoài:

Theo đó, trường hợp Ông Matsuyama là cá nhân cư trú tại Việt Nam thì phạm vi xác định thu nhập chịu thuế của Ông Matsuyama là thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả thu nhập theo quy định tại Điều 1 Thông tư 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Trường hợp cá nhân là đối tượng cư trú tại Việt Nam nhận được thu nhập mà khoản này, theo luật của Nhật Bản và phù hợp với Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Nhật Bản, có thể bị đánh thuế tại Nhật Bản, Việt Nam sẽ cho phép đối tượng đó được khấu trừ vào thuế Việt Nam tính trên thu nhập một khoản tiền tương đương với số tiền thuế đã nộp tại Nhật Bản.

Việc thực hiện khấu trừ thuế phải theo dùng quy định tại Điều 22 Hiệp định thuế Việt Nam – Nhật Bản và phải đảm bảo các nguyên tắc quy định tại Điều 48 Thông tư số 205/2013/TT-BTC nêu trên. Thủ tục khấu trừ thuế nước ngoài vào số thuế phải nộp tại Việt Nam thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 62 Thông tư 80/2021/TT-BTC.

3. Công văn số 2099/TCT-KK ngày 26/5/2023 do Tổng cục thuế ban hành triển khai chỉ đạo của TTCP Bộ, Bộ Tài chính về hoàn thuế GTGT:

Công văn này chỉ đạo như sau:

Trước tình trạng chậm, muộn giải quyết hoàn thuế GTGT gây bức xúc dư luận, Tổng cục Thuế đã yêu cầu Cục thuế các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai ngay một số biện pháp sau để đẩy nhanh việc hoàn thuế GTGT cho doanh nghiệp:

- Đôn đốc các đơn vị trực thuộc khẩn trương kiểm tra hoàn thuế đối với các hồ sơ đề nghị hoàn thuế đã tiếp nhận và được phân loại thuộc diện kiểm trước - hoàn sau, đảm bảo giải quyết hoàn thuế đúng thời hạn.

- Đối với các hồ sơ hoàn thuế GTGT đã kiểm tra, xác định số thuế đủ điều kiện hoàn thì phải khẩn trương ban hành quyết định hoàn thuế cho doanh nghiệp, đảm bảo đúng thời hạn quy định.

- Đối với các hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT đang kiểm tra, xác minh số thuế đủ điều kiện hoàn thì phải thông báo cho doanh nghiệp biết về tiến độ giải quyết hồ sơ, dự kiến thời gian sẽ giải quyết hoàn thuế. Đối với số thuế đã có kết quả kiểm tra, xác minh thì khẩn trương giải quyết hoàn thuế trước, không chờ xác minh toàn bộ mới giải quyết hoàn thuế.

- Đối với hồ sơ đề nghị hoàn thuế có dấu hiệu vi phạm pháp luật đã chuyển cơ quan điều tra thì phải có thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp được biết và căn cứ kết luận của cơ quan chức năng để xử lý theo đúng quy định.

- Đối với các hồ sơ hoàn thuế GTGT đang có vướng mắc, phản ánh của các Hiệp hội, doanh nghiệp, tổ chức đối thoại ngay với Hiệp hội, doanh nghiệp trong thời gian từ ngày 29/5 - 2/6/2023 để làm rõ vướng mắc, giải quyết hoàn thuế theo thẩm quyền hoặc báo cáo Tổng cục Thuế nếu vượt thẩm quyền.

- Trường hợp hồ sơ hoàn thuế chưa được tiếp nhận do chưa đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định tại Thông tư 80/2021/TT-BTC thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp, ghi rõ lý do không chấp nhận hồ sơ.

- Tăng cường phổ biến cho doanh nghiệp biết quy định về hồ sơ, thủ tục hoàn thuế theo Thông tư 80/2021/TT-BTC để doanh nghiệp chủ động chuẩn bị đúng hồ sơ, tránh việc nộp sai hồ sơ.

4. Công văn số 18553/CTHN-TTHT ngày 5/4/2023 do Cục thuế TP Hà Nội ban hành hướng dẫn về hóa đơn khi nhận tiền tài trợ:

Theo đó,

Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức nhận tiền tài trợ thuộc quy định tại Khoản 1, điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC  của Bộ Tài chính thì thuộc trường hợp không phải kê khai tính nộp thuế, doanh nghiệp, tổ chức lập chứng từ thu tiền theo quy định ( không phải lập hóa đơn).

Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức nhận tiền tài trợ của tổ chức, cá nhân khác để thực hiện dịch vụ cho tổ chức, cá nhân như sửa chữa, bảo hành, khuyến mãi, quảng cáo thì phải lập hóa đơn để giao cho người mua theo quy định tại Khoản 1, điều 4 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử thì phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, đồng thời kê khai, nộp thuế theo quy định.

5. Công văn số 1586/TCT-CS ngày 04/05/2023 do Tổng Cục thuế ban hành về việc khai thuế GTGT theo hóa đơn điện tử của người bán:

Công văn này hướng dẫn như sau:

Trường hợp hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ đã lập có thời điểm ký số trên hóa đơn khác thời điểm lập hóa đơn thì nếu thời điểm ký số trên hóa đơn phát sinh cùng thời điểm hoặc sau thời điểm lập hóa đơn thì hóa đơn điện tử đã lập vẫn được xác định là hóa đơn hợp lệ:

- Người bán thực hiện kê khai nộp thuế GTGT theo thời điểm lập hóa đơn;

- Người mua thực hiện kê khai thuế tại thời điểm nhận hóa đơn đảm bảo đúng, đầy đủ về hình thức và nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính Phủ.

6. Công văn số 1720/TCT-KK ngày 12/05/2023 do Tổng Cục thuế ban hành hướng dẫn về số thuế GTGT đầu vào còn được khấu trừ của Chi nhánh phụ thuộc:

Theo đó,

Trường hợp Công ty TNHH Kurita – GK Việt Nam có trụ sở chính tại TP Hà Nội, thực hiện hạch toán tập trung tại trụ sở chính và có chi nhánh hạch toán phụ thuộc, không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu là Công ty TNHH Kurita – GK Việt Nam – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh tại tỉnh Bình Dương thì:

- Đối với các kỳ tính thuế phát sinh từ ngày 1/1/2022, Công ty thực hiện khai thuế, tính thuế, nộp hồ sơ khai thuế GTGT và phân bổ số thuế phải nộp (nếu thuộc trường hợp phải phân bổ) theo hướng dẫn tại khoản 1, khoản 2 Điều 12 và Điều 13 Thông tư số 80/2021/TT-BTC.

- Đối với các kỳ tính thuế phát sinh trước ngày 1/1/2022, Công ty và Chi nhánh thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT theo hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Trường hợp phát sinh sai, sót trong quá trình kê khai thì việc điều chỉnh, bổ sung số thuế GTGT đầu vào có sai, sót thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP.

7. Công văn số 1713/TCT-CS ngày 12/05/2023 do Tổng Cục thuế ban hành hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp:

Cụ thể :

Đối với các dự án đầu tư sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển thực hiện từ 1/1/2015 đáp ứng các điều kiện của dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ theo quy định tại Luật số 71/2014/QH13, dự án được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận ưu đãi sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, đang được hưởng hoặc đã hưởng hết ưu đãi theo điều kiện khác thì thời gian hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ phải trừ đi thời gian ưu đãi đã hưởng theo điều kiện khác.

8. Công văn 1651/TCT-CS ngày 10/5/2023 do Tổng Cục thuế ban hành hướng dẫn về việc hóa đơn và lệ phí trước bạ:

Công  văn này hướng dẫn như sau :

Trường hợp công ty cho thuê tài chính mua tài sản của cá nhân đã nộp lệ phí trước bạ sau đó cho cá nhân đó thuê lại thì công ty cho thuê tài chính được miễn nộp lệ phí trước bạ.

II. LAO ĐỘNG – BẢO HIỂM :

 

III. LĨNH VỰC KHÁC :

 

Theo Luatvietnam.net

Một số nội dung lưu ý về chính sách thuế tháng 05/2023 của Cục thuế TP Hà Nội

Downloat văn bản tại đây
Công văn số 6097/CTHN-TTHT
Công văn số 13182/CTHN-TTHT
Công văn số 2099/TCT-KK

Công văn số 18553/CTHN-TTHT
 

Các tin khác

02462750776