Vn En Jp
02462750776
numo.vn thiết kế website số một việt nam
TIN TỨC
TIN TỨC  Bản tin Pháp luật

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 9 NĂM 2023

Miraiaccounting xin gửi tới quý khách hàng các văn bản về thuế và kế toán cần lưu ý trong tháng 9/2023 :

I. THUẾ - TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN – NGÂN HÀNG

 

1. Công văn số 3782/TCT-CS ngày 25/8/2023 do Tổng Cục thuế ban hành hướng dẫn về chính sách thuế :

Công văn này hướng dẫn như sau :
Trường hợp doanh nghiệp không phải là tổ chức hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng có hoạt động cho vay không thường xuyên, nếu cho tổ chức khác vay ( bao gồm cả chi nhánh của doanh nghiệp mà chi nhánh này nộp thuế TNDN riêng) không tính lãi hoặc có lãi suất thấp hơn lãi suất thông thường cùng kỳ hạn, quy mô trên thị trường thì thuộc trường hợp ấn định thuế theo quy định của Pháp luật quản lý thuế.
Đối với trường hợp cho vay có kỳ hạn trả lại cụ thể theo hợp đồng vay thì doanh nghiệp phải ghi nhận vào doanh thu tài chính của kỳ phát sinh lãi vay phải thu, không phụ thuộc vào việc doanh nghiệp cho vay đã thu được tiền lãi hay chưa.

2. Công văn số 3829/TCT-CS ngày 29/8/2023 do Tổng Cục thuế ban hành hướng dẫn về chính sách thuế GTGT:

Theo đó,

Căn cứ khoản 2 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn về các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0%, trường hợp dịch vụ cung cấp trực tiếp cho tổ chức nước ngoài và được tiêu dùng ngoài Việt Nam, đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm b khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính thì thuộc trường hợp áp dụng thuế suất 0%.

Theo nội dung trình bày tại công văn số 01/2023/CV/HE-TCT nêu trên và hồ sơ gửi kèm thì Công ty TNHH Helinox cung cấp cho khách hàng nước ngoài một số dịch vụ được tiêu dùng ở Việt Nam nên về nguyên tắc không đáp ứng điều kiện áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.

3. Công văn số 62665/CTHN-TTHT ngày 25/8/2023 do Cục thuế TP Hà Nội ban hành hướng dẫn về việc xác nhận nghĩa vụ thuế:

Công văn này hướng dẫn như sau:
Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP đã gửi cho người mua mà người mua hoặc người bán phát hiện sai về thuế suất thì người bán thực hiện xử lý sai sót theo hướng dẫn tại điểm b, Khoản 2, Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP. Trường hợp hóa đơn đã lập theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính mà các hóa đơn này có sai sót thì người bán và người mua thực hiện xử lý sai sót theo hướng dẫn tại Khoản 6 Điều 12 Thông tư số 78/2021/TT-BTC.
Trường hợp hóa đơn ghi sai mức thuế suất thuế GTGT mà cơ sở kinh doanh chưa tự điều chỉnh, cơ quan thuế kiểm tra, phát hiện thì trường hợp xác định được bên bán đã kê khai, nộp thuế theo đúng thuế suất ghi trên hóa đơn thì được khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo thuế suất ghi trên hóa đơn nhưng phải có xác nhận của cơ quan thuế quản lý trực tiếp người bán theo quy định tại điểm b, Khoản 5 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC .
Việc đề nghị xác nhận nghĩa vụ thuế thuộc quyền của người bán theo quy định tại Điều 16 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14. Hồ sơ đề nghị xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế được thực hiện theo hướng dẫn tại điều 70 Thông tư 80/2021/TT-BTC.

4. Công văn số 63648/CTHN-TTHT ngày 30/8/2023 do Cục thuế TP Hà nội ban hành hướng dẫn xử lý hóa đơn có sai sót:

Công văn này hướng dẫn như sau :

Trường hợp công ty cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP, sau ngày 31/12/2022 phát hiện có sai sót phải lập hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế mà không ảnh hưởng đến tiền hàng và  thuế GTGT phải nộp hoặc điều chỉnh giá tính thuế thì hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế áp dụng thuế suất thuế GTGT 8%. Trường hợp có sai sót về mặt số lượng hàng hóa dẫn đến sai sót về tiền hàng và tiền thuế GTGT thì hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế áp dụng thuế suất thuế GTGT theo quy định tại thời điểm lập hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế theo hướng dẫn tại công văn số 2121/TCT-CS ngày 29/5/2023 của Tổng Cục thuế.

5. Công văn số 66927/CTHN-TTHT ngày 15/9/2023 do Cục thuế TP Hà Nội ban hành hướng dẫn về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài:

Công văn này trả lời như sau :
Trường hợp công ty TNHH Vinjig có ký hợp đồng hợp tác với Công ty mẹ tại Nhật Bản ( SEG) để thực hiện hoạt động kinh doanh tại Châu Á, hoạt động xúc tiến bán hàng, quản lý chất lượng sản  phẩm thì :
Trường hợp SEG có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thỏa thuận hoặc cam kết giữa SEG và Công ty TNHH Vinjig thì thuộc đối tượng áp dụng thực hiện nghĩa vụ đối với nhà thầu nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 103/2013/TT-BTC.
Trường hợp SEG có phát sinh thu nhập từ dịch vụ được cung cấp và tiêu dùng ngoài Việt Nam; Thu nhập từ các dịch vụ thực hiện ở nước ngoài ( như quảng cáo, tiếp thị ( trừ quảng cáo, tiếp thị trên internet), xúc tiến đầu tư và thương mại, môi giới, đào tạo ( trừ đào tạo trực tuyến...) để bán sản phẩm tiêu thụ, tiêu dùng ngoài Việt Nam thì không thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư số 103/2013/TT-BTC.
Đối với doanh thu từ hoạt động hợp tác kinh doanh, công ty thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 3, Điều 5, Thông tư số 78/2014/TT-BTC.
Về nguyên tắc : các khoản chi nếu đáp ứng các điều kiện khoản chi được trừ và không thuộc các khoản chi không được trừ theo hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT0BTC thì được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định.
Trường hợp công ty thực hiện chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của các tổ chức, cá nhân nước ngoài có lợi nhuận từ việc đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo quy định của Luật đầu tư thì thực hiện theo quy định tại Thông tư số 186/2010/TT-BTC và các văn bản pháp luật có liên quan.

6. Công văn số 68332/CTHN-TTHT ngày 21/9/2023 do Cục thuế TP Hà Nội ban hành hướng dẫn về kê khai khấu trừ thuế GTGT:

Công văn này hướng dẫn như sau :
Trường hợp công ty ký hợp đồng nhập khẩu hàng hóa với đối tác nước ngoài theo điều kiện giao hàng DDP ( Giao có trả thuế) bên bán sẽ chịu các chi phí về thuế nhập khẩu, thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp ( nếu có) nên công ty không phát sinh các khoản thuế nhập khẩu, thuế GTGT hàng nhập khẩu. Vì vậy công ty không đủ điều kiện kê khai, khấu trừ đối với chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu.

II. LAO ĐỘNG – BẢO HIỂM :

1. Nghị định số 70/2023/NĐ-CP ngày 18/9/2023 của Chính phủ ban hành về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP sửa đổi quy định về tuyển dụng và cấp giấy phép cho lao động nước ngoài :

Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP liên quan đến việc tuyển dụng người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam.
Theo đó, khoản 4 Điều 1 Nghị định này đã bổ sung quy định miễn cấp giấy phép lao động đối với người nước ngoài được cử sang Việt Nam làm nhà quản lý, giám đốc điều hành, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng tại các cơ sở giáo dục thuộc cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài hoặc tổ chức liên chính phủ.
Ngoài ra, khoản 2 Điều 1 Nghị định này đã bổ sung quy định miễn đăng ký nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài trong các trường hợp: là luật sư nước ngoài đã được cấp Giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam; người nước ngoài vào Việt Nam để cung cấp dịch vụ tư vấn về chuyên môn, kỹ thuật cho dự án ODA; người lao động nước ngoài vào Việt Nam để giảng dạy, nghiên cứu; được Bộ Ngoại giao cấp giấy phép hoạt động thông tin, báo chí tại Việt Nam;...
Về thủ tục đăng ký, báo cáo giải trình nhu cầu tuyển lao động nước ngoài; tại khoản 2 Điều 1 Nghị định này đã sửa đổi thời hạn đăng ký là trước ít nhất 15 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài (quy định cũ là trước ít nhất 30 ngày).
Trường hợp người lao động nước ngoài làm việc cho một doanh nghiệp nhưng địa điểm làm việc tại nhiều tỉnh, thành thì trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày người lao động nước ngoài bắt đầu làm việc, doanh nghiệp phải báo cáo trực tuyến cho Bộ Lao động và các Sở Lao động nơi người nước ngoài đến làm việc theo Mẫu số 17/PLI.
Về giấy phép lao động, có thể được cấp bản giấy theo Mẫu số 16/PLI hoặc bản điện tử theo Mẫu số 12/PLI.
Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 18/9/2023

Theo Luatvietnam.net

Downloat văn bản tại đây
Công văn số 3782/TCT-CS
Công văn số 3829/TCT-CS
Công văn số 62665/CTHN-TTHT
Công văn số 63648/CTHN-TTHT
Công văn số 66927/CTHN-TTHT
Công văn số 68332/CTHN-TTHT
Nghị định số 70/2023/NĐ-CP
 

Các tin khác

02462750776