Vn En Jp
02462750776
numo.vn thiết kế website số một việt nam
TIN TỨC
TIN TỨC  Bản tin Pháp luật

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 10 NĂM 2021

Dịch bệnh kéo dài kèm theo những khó khăn không nhỏ cho doanh nghiệp và người lao động, tháng 10 có những tin tức gì đáng quan tâm về thuế và kế toán 

I. THUẾ - TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN – NGÂN HÀNG:
 

1. Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 19/10/2021 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế:

Thông tư hướng dẫn chi tiết Luật Quản lý thuế 2019 và Nghị định 126/2020/NĐ-CP về hồ sơ thủ tục, biểu mẫu khai nộp thuế, miễn giảm thuế, hoàn thuế; kiểm tra thanh tra thuế; quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử… và một số vấn đề khác liên quan.

Theo đó, các hồ sơ khai thuế, miễn giảm, hoàn thuế... nộp từ ngày 1/1/2022 trở đi, bao gồm cả hồ sơ khai quyết toán thuế năm 2021 bắt buộc phải áp dụng các mẫu biểu mới ban hành tại Thông tư này.

Đối với đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh ngoài tỉnh là cơ sở sản xuất, doanh nghiệp có trách nhiệm kê khai thuế GTGT tập trung và nộp hồ sơ khai thuế theo mẫu số 01/GTGT kèm bảng phân bổ thuế GTGT cho các địa phương theo mẫu số 01-6/GTGT (ban hành tại Phụ lục II Thông tư này) đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp (khoản 3 Điều 13).

Đối với đơn vị phụ thuộc trực tiếp bán hàng và có sử dụng hóa đơn, theo dõi hạch toán đầy đủ thuế GTGT đầu ra, đầu vào thì đơn vị phụ thuộc tự khai thuế, nộp thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị phụ thuộc (khoản 4 Điều 13).

Đối với thương nhân nước ngoài (không có cơ sở thường trú) kinh doanh thương mại điện tử tại Việt Nam, việc đăng ký thuế, kê khai, nộp thuế được thực hiện hoàn toàn điện tử thông qua Cổng thông tin của Tổng cục Thuế. Trong đó, hồ sơ đăng ký thuế điện tử áp dụng mẫu số 01/NCCNN, tờ khai thuế điện tử áp dụng mẫu số 02/NCCNN ban hành kèm Phụ lục I Thông tư này, nộp hằng quý.

Thương nhân nước ngoài kinh doanh thương mại điện tử tại Việt Nam sẽ phải kê khai, nộp thuế GTGT, thuế TNDN theo phương pháp tỷ lệ tính trên doanh thu.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022.

2. Quyết định 1830/QĐ-BTC và Quyết định 1832/QĐ-BTC  của Bộ Tài chính về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh :

Theo đó, kể từ tháng 11/2021, các doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh hoạt động trên địa bàn  TP. Hà Nội và TP. HCM sẽ phải triển khai sử dụng HĐĐT theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC (trừ một số trường hợp không đủ điều kiện).

Cục thuế TP Hà Nội và TP. HCM sẽ tiến hành rà soát, xác định những doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh bắt buộc sử dụng HĐĐT kể từ tháng 11/2021 và gửi thông báo cho từng doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh để chuẩn bị.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

3. Quyết định số 27/QĐ-TTg ngày 25/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm thuế đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19:

Đây là chính sách mới vừa được Thủ tướng Chính phủ thông qua, áp dụng với các doanh nghiệp đang thuê đất trực tiếp từ nhà nước và trả tiền thuê hàng năm.

Tuy nhiên, mức giảm 30% này chỉ tính trên số tiền thuê đất phải nộp của năm 2021; không tính giảm cho số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước và tiền chậm nộp (nếu có).

Những doanh nghiệp đã được giảm tiền thuê đất năm 2021 theo diện khác thì mức giảm 30% sẽ tính trên số tiền thuê đất phải nộp còn lại (sau khi đã giảm theo diện khác).

Thời hạn nộp hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2021 chậm nhất ngày 31/12/2021.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

4. Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ :

Thông tư hướng dẫn áp dụng một số nội dung về hóa đơn điện tử (HĐĐT) theo Luật Quản lý thuế 2019 và Nghị định 123/2020/NĐ-CP, gồm: ủy nhiệm lập HĐĐT; ký hiệu mẫu số, ký hiệu HĐĐT; chuyển đổi sang HĐĐT có mã của cơ quan thuế; xử lý HĐĐT sai sót; khởi tạo HĐĐT bằng máy tính tiền; truyền, nhận, lưu trữ HĐĐT...

Theo đó, về ký hiệu HĐĐT thì ký tự đầu tiên sẽ là chữ C hoặc K (trong đó, C chỉ HĐĐT có mã của cơ quan thuế, K chỉ HĐĐT không có mã). Hai ký tự cuối là chữ viết do người bán tự xác định căn cứ theo nhu cầu quản lý nội bộ, nếu không có nhu cầu quản lý thì để là YY. Nếu sử dụng nhiều mẫu HĐĐT trong cùng một loại thì sử dụng 2 ký tự cuối này để phân biệt giữa các mẫu (Điều 4).

Doanh nghiệp nếu đang sử dụng HĐĐT không có mã mà muốn chuyển sang HĐĐT có mã của cơ quan thuế thì phải thực hiện thủ tục thay đổi thông tin theo quy định tại Điều 15 Nghị định 123/2020/NĐ-CP (Điều 5).

Các trường hợp sử dụng HĐĐT không có mã phải chuyển dữ liệu hóa đơn tới cơ quan thuế quy định tại điểm a.2 khoản 3 Điều 22 Nghị định 123/2020/NĐ-CP thì thời hạn chuyển dữ liệu tới cơ quan thuế chậm nhất trong cùng ngày gửi hóa đơn cho người mua (Điều 6).

Về ủy nhiệm lập HĐĐT, bên nhận ủy nhiệm phải là bên có quan hệ liên kết với bên bán và không thuộc trường hợp bị ngừng sử dụng HĐĐT theo quy định tại Điều 16 Nghị định 123/2020/NĐ-CP . Bên ủy nhiệm và nhận ủy nhiệm lập HĐĐT đồng thời phải gửi thông báo tới cơ quan thuế theo Mẫu số 01ĐKTĐ/HĐĐT ban hành kèm Nghị định số 123 (Điều 3).

Hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai bắt buộc phải sử dụng HĐĐT kể từ 1/7/2022 (khoản 2 Điều 6).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2022.

5. Nghị định số  92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19:


Nghị định quy định chi tiết về đối tượng, điều kiện, mức miễn giảm và thủ tục kê khai miễn giảm thuế do ảnh hưởng dịch theo Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15, bao gồm:

1. Giảm 30% thuế TNDN năm 2021

2. Giảm 30% thuế GTGT các tháng 11 và 12/2021

3. Miễn tiền chậm nộp thuế phát sinh năm 2020 và 2021

4. Miễn thuế trong quý III và IV năm 2021 cho hộ, cá nhân kinh doanh

Theo đó, lưu ý, chính sách giảm 30% thuế TNDN được áp dụng cho cả năm 2021 và cho tất cả các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Điều kiện giảm chỉ cần doanh nghiệp có doanh thu năm 2021 giảm so với năm 2019 và không quá 200 tỷ đồng. Doanh nghiệp được dự kiến trước doanh thu năm 2021 để khai giảm 30% thuế ngay khi tạm nộp hàng quý.

Riêng chính sách giảm 30% thuế GTGT, chỉ áp dụng cho số thuế GTGT của 2 tháng (tháng 11 và 12/2021) và cho một số lĩnh vực: vận tải, lưu trú, ăn uống, du lịch, xuất bản, điện ảnh, giải trí, thể thao...

Đối với hộ, cá nhân kinh doanh, nếu hoạt động trên địa bàn bị ảnh hưởng dịch sẽ được miễn tất cả các loại thuế (thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TTĐB,...) phát sinh trong quý III và IV năm 2021 (trừ doanh thu từ: cung cấp sản phẩm và dịch vụ phần mềm; sản phẩm và dịch vụ nội dung thông tin số về giải trí, trò chơi điện tử, phim số, ảnh số, nhạc số; quảng cáo số).

Nghị định có hiệu lực từ ngày Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 có hiệu lực thi hành (ngày 19/10/2021).

Đính kèm các Phụ lục:

Phụ lục I. Danh mục hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT

Phụ lục II. Các mẫu tờ khai miễn, giảm thuế.

6. Công văn số 4110/TCT-DNNCN ngày 27/10/2021 do Tổng cục thuế ban hành hướng dẫn về chính sách thuế :

Theo đó, đối với các khoản chi phí cách ly y tế do dịch Covid - 19 ở trong nước và tại nước ngoài đối với trường hợp đi công tác tại nước ngoài (chi phí tiền ăn, tiền ở; chi phí xét nghiệm Covid - 19; chi phí đưa đón từ nơi nhập cảnh vào Việt Nam hoặc từ nơi phát hiện đối tượng phải thực hiện cách ly y tế đến cơ sở cách ly y tế; chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong những ngày cách ly y tế; ...) để thực hiện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các khoản chi phí xét nghiệm Covid - 19 hoặc mua kit xét nghiệm Covid - 19 cho người lao động, chi phí mua các thiết bị cho người lao động nhằm bảo vệ người lao động khỏi nguy cơ lây nhiễm trong quá trình làm việc và các chi phí ăn, ở của người lao động ở tại doanh nghiệp hoạt động theo phương án "3 tại chỗ" thì các khoản chi phí này được tính vào chi phí được trừ khi thuế thu nhập doanh nghiệp và không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động.

7. Công văn 36670/CTHN-TTHT ngày 28/9/2021 do Cục thuế TP Hà Nội ban hành hướng dẫn về thuế TNDN đối với khoản trợ cấp thôi việc :

Công văn này hướng dẫn như sau :

Từ ngày 01/01/2009 Công ty có trách nhiệm đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động và người lao động sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp được chi trả bởi Cơ quan Bảo hiểm.

Trường hợp Công ty chi trả khoản trợ cấp thôi việc cho người lao động không theo đúng quy định của Bộ Luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội thì không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

8. Công văn số 36677/CTHN-TTHT ngày 28/9/2021 do Cục thuế TP Hà Nội ban hành hướng dẫn về chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán :

 

Công văn này hướng dẫn như sau :

Trường hợp Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank có phát sinh khoản thu từ hoạt động chuyển nhượng chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật thì khoản thu này thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo hướng dẫn tại điểm d khoản 8 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính. Công ty thực hiện kê khai thuế thu nhập đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán theo hướng dẫn tại Điều 15 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính.

Trường hợp Công ty CP Chứng khoán Agribank có nhận được khoản tiền phạt do đối tác vi phạm hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật thì khoản tiền này thuộc trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính. Công ty thực hiện kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản tiền phạt do đối tác vi phạm hợp đồng theo hướng dẫn tại Điều 7 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính

II. LAO ĐỘNG – BẢO HIỂM :
 

1. Nghị quyết 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 :

Nghị quyết bổ sung thêm những trường hợp người lao động được nhận trợ cấp và trường hợp doanh nghiệp được vay vốn trả lương phục hồi sản xuất do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Theo đó, người lao động phải tạm hoãn hợp đồng, nghỉ không lương, ngừng việc, chấm dứt hợp đồng do điều trị COVID-19; hoặc do doanh nghiệp có trụ sở chính, chi nhánh, VPĐD, địa điểm sản xuất, kinh doanh trên địa bàn áp dụng Chỉ thị 16; hoặc do doanh nghiệp phải bố trí lại sản xuất, lao động để phòng dịch cũng sẽ được nhận trợ cấp.

Đối với doanh nghiệp, nếu có trụ sở chính, chi nhánh, VPĐD, địa điểm sản xuất kinh doanh trên địa bàn áp dụng Chỉ thị 16 sẽ được hỗ trợ vay vốn phục hồi sản xuất kinh doanh với lãi suất 0%.

Về điều kiện cho doanh nghiệp vay vốn trả lương ngừng việc, được gỡ bỏ điều kiện không có nợ xấu tại thời điểm vay.

Việc tạm dừng 6 tháng đóng quỹ hưu trí, tử tuất cũng có sửa đổi về điều kiện số lao động bị cắt giảm do ảnh hưởng dịch, từ 15% xuống còn 10%.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

 

II. LĨNH VỰC KHÁC :

 

Theo Luatvietnam.net

Downloat văn bản tại đây

Thông tư số 80/2021/TT-BTC
Quyết định 1830/QĐ-BTC
Quyết định số 27/QĐ-TTg
Thông tư số 78/2021/TT-BTC
Nghị định số  92/2021/NĐ-CP
Công văn số 4110/TCT-DNNCN
Công văn 36670/CTHN-TTHT
Công văn số 36677/CTHN-TTHT
Nghị quyết 126/NQ-CP
 

Các tin khác

02462750776