Vn En Jp
02462750776
numo.vn thiết kế website số một việt nam
TIN TỨC
TIN TỨC  Bản tin Pháp luật

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 11 NĂM 2021

Công ty TNHH tư vấn và dịch vụ kế toán Mirai xin gửi tới khách hàng những nội dung về thuế và kế toán cần quan tâm trong tháng 11 :

I. THUẾ - TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN – NGÂN HÀNG:

 

1. Công văn số 3489/TCT-CS ngày 14/9/2021 do Tổng cục thuế ban hành hướng dẫn về chính sách thuế:
Công văn này hướng dẫn như sau :
Về nguyên tắc doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện ưu đãi về địa bàn thì thu nhập được hưởng ưu đãi là thu nhập phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của dự án đầu tư trên địa bàn ưu đãi trừ các khoản thu nhập không được hưởng ưu đãi theo quy định của Luật thuế TNDN. Các khoản thu nhập không thuộc thu nhập phát sinh trên địa bàn ưu đãi đầu tư, không thuộc thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh của dự án đầu tư thì không được hưởng ưu đãi thuế TNDN.

2. Công văn số 3556/TCT-DNNCN ngày 17/9/2021 do Tổng cục thuế ban hành hướng dẫn về quyết toán thuế TNCN :
Theo đó, cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị mà có thêm thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng, nếu chưa được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế tại nguồn theo tỷ lệ 10% thì không được ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho cơ quan chi trả thu nhập mà phải tự khai quyết toán thuế TNCN đối với cả phần thu nhập này.

Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị mà có thêm thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị chi trả thu nhập khấu trừ thuế tại nguồn theo tỷ lệ 10% thì không quyết toán thuế đối với phần thu nhập này khi không có yêu cầu.

3. Công văn số 3745/TCT-TTKT ngày 28/9/2021 do Tổng cục thuế ban hành hướng dẫn về chính sách thuế :
Công văn này hướng dẫn như sau :
Nếu Chi nhánh nhựa đường Petrolimex Cần Thơ là người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp kê khai, có phát sinh giao dịch với các bên liên kết thì Chi nhánh nhựa đường Petrolimex Cần Thơ thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 20/2017/NĐ-CP; Nghị định số 68/2020/NĐ-CP ngày 24/6/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP ngày 24/2/2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN .

4. Công văn số 4153/TCT-CS ngày 29/10/2021 do Tổng cục thuế ban hành về việc triển khai Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15:
Công văn này hướng dẫn về việc lập hóa đơn hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế GTGT, cụ thể như sau :
Ví dụ 1:
Công ty A, là doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, cung cấp dịch vụ vận tải cho Công ty B theo hợp đồng ký kết giữa hai bên, giá tính thuế là 20.000.000 đồng. Dịch vụ vận tải áp dụng thuế suất 10% và thuộc đối tượng được giảm 30% mức thuế suất thuế GTGT từ ngày 01/11/2021 đến hết ngày 31/12/2021. Ngày 15/11/2021, Công ty A cung cấp dịch vụ vận tải cho Công ty B thì khi lập hóa đơn GTGT giao cho Công ty B, Công ty A ghi như sau:

Tại cột “Hàng hóa, dịch vụ” ghi: “Dịch vụ vận tải”
Giá bán ghi: 20.000.000 đồng
Thuế suất thuế GTGT ghi: “10% x 70%”
Tiền thuế GTGT ghi: “1.400.000 đồng”
Tổng giá thanh toán: “21.400.000 đồng”.
Căn cứ hóa đơn GTGT, Công ty A kê khai thuế GTGT đầu ra, Công ty B kê khai khấu trừ thuế GTGT theo số thuế đã giảm ghi trên hóa đơn là 1.400.000đ.
Ví dụ 2:
Tổ chức X, là đơn vị tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu, cung cấp dịch vụ lưu trú cho khách hàng Y trong 02 ngày của tháng 11/2021 với giá phòng niêm yết là 1.500.000 đồng/ngày. Theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2021 của Bộ Tài chính, dịch vụ lưu trú áp dụng mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu là 5%. Trong thời gian được giảm thuế GTGT theo Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tổ chức X tính số thuế GTGT được giảm và lập hóa đơn bán hàng giao cho khách hàng Y như sau:
Tại cột “Hàng hóa, dịch vụ” ghi: “Dịch vụ lưu trú”
Tại cột “Thành tiền” ghi: “3.000.000 đồng” (1.500.000 đồng x 2)
Tính số thuế GTGT được giảm: 3.000.000 x 5% x 30% = 45.000 đồng
Tại dòng “Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ” (là số tiền người mua phải thanh toán cho người bán)ghi theo số đã giảm 30% mức tỷ lệ % trên doanh thu là “2.955.000 đồng”, đồng thời ghi chú: “đã giảm 45.000 đồng, tương ứng 30% mức tỷ lệ % trên doanh thu theo NQ số 406/NQ-UBTVQH15”.
 

5. Công văn số 41219/CTHN-TTHT ngày 21/10/2021 do Cục thuế TP Hà Nội ban hành hướng dẫn về việc khấu trừ thuế TNCN:
Theo đó, trường hợp Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm (GHTK) ký hợp đồng dịch vụ (không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng) với các cá nhân cung cấp dịch vụ thì khi phát sinh chi trả với tổng mức thu nhập từ 2.000.000 đồng/lần trở lên phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

6. Công văn số 44393/CTHN-TTHT ngày 5/11/2021 do Cục thuế TP Hà Nội ban hành hướng dẫn về việc kê khai thuế GTGT dự án bất động sản ngoại tỉnh :
Theo đó, trường hợp Công ty Đông Đô ủy quyền cho Chi nhánh tại tỉnh Quảng Ninh (đơn vị phụ thuộc Công ty) triển khai dự án và thực hiện chuyển nhượng bất động sản của dự án tại tỉnh Quảng Ninh cho khách hàng phù hợp với quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản thì Chi nhánh phải thực hiện đăng ký thuế, khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ đối với hoạt động kinh doanh bất động sản với cơ quan thuế tại tỉnh Quảng Ninh (nơi phát sinh hoạt động kinh doanh bất động sản) theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ và điểm c khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.
Từ ngày 01/01/2022, việc kê khai thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản của dự án đầu tư được thực hiện theo hướng dẫn tại điểm b khoản 3 Điều 13 Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính.

7. Công văn số 46417/CTHN-TTHT ngày 15/11/2021 do Cục thuế TP Hà Nội ban hành hướng dẫn về việc kê khai thuế, nộp thuế thay cho hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán  :
Công văn này hướng dẫn như sau :
Trường hợp công ty chi trả các khoản thưởng, hỗ trợ đạt doanh số, khuyến mại, chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, chi hỗ trợ bằng tiền hoặc không bằng tiền, các khoản bồi thường vi phạm hợp đồng, bồi thường khác cho hộ khoán từ ngày 01/08/2021 thì công ty có trách nhiệm khai thuế, nộp thuế thay với thuế suất thuế GTGT 1%, thuế TNCN 0,5% theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ Tài chính.

 

Theo Luatvietnam.net

Downloat văn bản tại đây

Công văn số 3489/TCT-CS
Công văn số 3556/TCT-DNNCN
Công văn số 3745/TCT-TTKT
Công văn số 4153/TCT-CS
Công văn số 41219/CTHN-TTHT

Công văn số 44393/CTHN-TTHT
Công văn số 46417/CTHN-TTHT

Các tin khác

02462750776