Vn En Jp
02462750776
numo.vn thiết kế website số một việt nam
TIN TỨC
TIN TỨC  Bản tin Pháp luật

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 1.2020

Trong tháng 1/2020 có những chính sách pháp luật mới gì liên quan đến lĩnh vực kế toán - thuế - bảo hiểm?  Những vấn đề quan trọng nhất được trình bày dưới đây:
I. THUẾ - TÀI CHÍNH - KÊ TOÁN - NGÂN HÀNG :

​​1. Công văn số 90157/CT-TTHT ngày 2/12/2019 của Cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn về chi phí hao hụt hàng hóa và chi mua quà tặng cho khách hàng:

Công văn này hướng dẫn như sau :
Khoản hao hụt hàng hóa trong quá trình vận chuyển không thuộc trường hợp trích lập dự phòng theo quy định tại Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08/8/2019 của Bộ Tài chính.
Trường hợp Công ty kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có phát sinh hoạt động mua hàng hóa dùng để tặng khách hàng thì:
- Công ty phải lập hóa đơn, kê khai, tính nộp thuế GTGT như hóa đơn xuất bán hàng hóa cho khách hàng, giá tính thuế GTGT được xác định theo giá bán của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh hoạt động tặng khách hàng
Đối với giá trị hàng hóa bán ra (chưa có thuế GTGT), thuế GTGT đầu ra của hàng hóa thuộc diện chịu thuế suất GTGT 10% dùng để tặng khách hàng, Công ty kê khai vào chỉ tiêu [32], [33] của Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT ban hành theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.
- Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa mua ngoài mà công ty sử dụng để tặng khách hàng dưới các hình thức, phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT nếu đáp ứng các điều kiện khấu trừ quy định tại Khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính thì được khấu trừ theo nguyên tắc quy định tại Khoản 5 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC.
- Khoản chi phí mua hàng hóa tặng khách hàng của Công ty nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC thì được trừ khi khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

2. Công văn số 93747/CT-TTHT ngày 6/12/2019 do Cục thuế Hà Nội ban hành hướng dẫn về chính sách thuế TNDN đối với dịch vụ hỗ trợ cung cấp cho công ty thành viên:

Công văn này hướng dẫn như sau :
Trường hợp Công ty CP quốc tế Sơn Hà (sau đây gọi tắt là Công ty mẹ) áp dụng mô hình quản lý tập trung các đơn vị thành viên (Công ty mẹ nắm giữ trên 50% vốn chủ sở hữu - sau đây gọi là Công ty con), theo đó Công ty mẹ cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty con phù hợp với quy định của pháp luật (bao gồm mua sắm tập trung, cung cấp dịch vụ logistic, hỗ trợ quản lý, hỗ trợ nhân sự, hỗ trợ vốn sản xuất kinh doanh,...) dưới hình thức hợp đồng Công ty mẹ ký với từng Công ty con, xuất hóa đơn cho Công ty con; Công ty mẹ hạch toán doanh thu, kê khai thuế theo quy định; Công ty con thực hiện thanh toán cho Công ty mẹ các khoản chi phí phát sinh theo hợp đồng, nếu đáp ứng quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính thì các Công ty con được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.
Trong năm tài chính, nếu Công ty mẹ và các công ty con phát sinh giao dịch nêu trên thì thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/2/2017 của Chính phủ.

3. Công văn số 96153/CT-TTHT ngày 25/12/2019 do Cục thuế TP Hà Nội ban hành hướng dẫn hóa đơn đối với phiếu quà tặng :

Theo đó:
Trường hợp Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas có mua phiếu quà tặng, phiếu mua hàng của các nhà cung cấp để tặng cho khách hàng, nhân viên theo các chương trình của Công ty theo đúng quy định của pháp luật thì:
-  Đối với phiếu quà tặng, phiếu mua hàng được sử dụng để mua hàng hóa của nhà cung cấp, khi nhà cung cấp bán phiếu quà tặng (mua hàng hóa) cho Công ty, nhà cung cấp không thực hiện lập hóa đơn mà lập chứng từ thu chi theo quy định.
- Đối với phiếu quà tặng được sử dụng để mua dịch vụ của nhà cung cấp, khi nhà cung cấp thu tiền bán phiếu quà tặng (sử dụng dịch vụ) cho Công ty, nhà cung cấp thực hiện lập hóa đơn theo quy định.
Đối với các khoản chi mua phiếu quà tặng của Công ty đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính thì Công ty được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

4. Công văn số 97458/CT-TTHT ngày 30/12/2019 do Cục thuế TP Hà Nội ban hành hướng dẫn về chính sách thuế TNCN :

Theo đó,
Trường hợp cá nhân trong kỳ tính thuế nhận hai nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công tại hai đơn vị chi trả thu nhập trong đó một đơn vị chi trả thu nhập trước thuế và một đơn vị chi trả thu nhập sau thuế thì :
- Đối với khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công không bao gồm thuế : phải quy đổi thu nhập không bao gồm thuế thành thu nhập tính thuế theo hướng dẫn tại Khoản 4 Điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC và hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 14 Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính. Việc tính thu nhập tính thuế tùng tháng trên cơ sở quy đổi thu nhập chưa có thuế từng tháng, cuối năm cộng vào để xác định thu nhập tính thuế cả năm.
- Đối với khoản thu nhập tư tiền lương, tiền công bao gồm thuế không phải thực hiện quy đổi.
Khi quyết toán, cá nhân cộng thu nhập tính thuế đã được quy đổi theo hướng dẫn nêu trên với thu nhập nhận được đã bao gồm thuế để xác định thu nhập tính thuế TNCN của cả năm.


Theo Luatvietnam.net

Các tin khác

02462750776