Vn En Jp
02462750776
numo.vn thiết kế website số một việt nam
TIN TỨC
TIN TỨC  Bản tin Pháp luật

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 8 NĂM 2020

Trong tháng 8/2020 có những chính sách pháp luật mới gì liên quan đến lĩnh vực kế toán - thuế - bảo hiểm?  Những vấn đề quan trọng nhất được trình bày dưới đây:
I. THUẾ - TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN - NGÂN HÀNG :

1. Công văn số 3254/TCT-DNNCN ngày 10/8/2020 do Tổng cục Thuế ban hành hướng dẫn về chính sách thuế TNCN :

Theo đó, trường hợp cá nhân làm việc tại Ngân hàng Vietbank khai trùng người phụ thuộc khi kê khai giảm trừ gia cảnh dẫn đến đơn vị kê khai thiếu tiền thuế thu nhập cá nhân và trường hợp cá nhân có nhiều nguồn thu nhập nhưng ủy quyền quyết toán thuế thu nhập dẫn đến đơn vị kê khai sai phát sinh tăng số tiền hoàn thuế thì cơ quan thuế xử phạt đối với hành vi khai sai của người nộp thuế theo quy định của Luật quản lý Thuế. Đơn vị trả thu nhập có trách nhiệm thông báo, làm việc với cá nhân và tổng hợp, kê khai nộp đủ số thuế vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

2. Công văn số 5051/NHNN-QLNH ngày 10/7/2020 do Ngân hàng nhà nước ban hành :

Công văn này hướng dẫn như sau:

Hàng hóa được sử dụng ngoại tệ khi giao dịch phải là nguyên liệu, phụ kiện, vật tư… đầu vào phục vụ trực tiếp trong việc sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp hàng xuất khẩu hoặc để xuất khẩu. Vì vậy, việc doanh nghiệp chế xuất ký hợp đồng với doanh nghiệp nội địa để mua đồng phục, dịch vụ xây dựng, sửa chữa… không thuộc trường hợp được phép sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam.

3. Công văn số 66297/CT-TTHT ngày 16/7/2020 do Cục thuế TP Hà Nội ban hành hướng dẫn về chính sách thuế :

Công văn này hướng dẫn như sau :

Trường hợp Công ty trong đợt dịch Covid-19 có phát sinh một số khoản chi mua khẩu trang, nước sát khuẩn tay, một số phụ kiện bảo hộ và chi xét nghiệm các bệnh truyền nhiễm cho nhân viên để phòng ngừa lây nhiễm virút Covid -19, khoản chi cho tập thể người lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của nhân viên.

Các khoản chi trên là khoản chi trực tiếp cho người lao động và phù hợp với quy định của pháp luật, nhằm cải thiện, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động được xác định là chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu đáp ứng quy định tại điều 4 Thông tư số 96/2015/TT_BTC.

4. Công văn số 69565/CT-TTHT ngày 27/7/2020 do Cục thuế TP Hà Nội ban hành hướng dẫn về chính sách thuế đối với khoản thưởng doanh số :

Theo đó, Cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn như sau :

- Trường hợp Công ty có chi khoản thưởng cho khách hàng đạt doanh số thì khi nhận khoản tiền thưởng này khách hàng lập chứng từ thu theo quy định và thuộc trường hợp không phải kê khai tính nộp thuế GTGT theo hướng dẫn tại Khoản 1, Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013. Công ty căn cứ vào mục đích chi tiền để lập chứng từ chi tiền.
- Trường hợp Công ty có hoạt động bán hàng kèm chiết khấu thương mại, bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua hàng với khối lượng lớn thì công ty thực hiện lập hóa đơn bán hàng theo hướng dẫn tại khoản 2.5, Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC. Theo đó :
Trường hợp Công ty bán hàng hóa có áp dụng hình thức chiết khấu thương mại cho khách hàng căn cứ vào doanh số hàng hóa đã bán thì số tiền chiết khấu thương mại được tính điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng của lần mua cuối cùng hoặc điều chỉnh trên hóa đơn vào kỳ tiếp sau.
Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình ( kỳ) chiết khấu bán hàng thì Công ty được lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán thuế đầu ra, đầu vào.

5. Công văn số 73953/CT-TTHT ngày 10/8/2020 do Cục thuế TP Hà Nội ban hành hướng dẫn thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động môi giới hưởng hoa hồng :

Công văn này hướng dẫn như sau :
Dịch vụ môi giới tìm kiếm, giới thiệu và chăm sóc khách hàng là các công ty ở nước ngoài, doanh nghiệp chế xuất, được xác định là dịch vụ cung ứng trực tiếp cho tổ chức nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam, cung ứng trực tiếp cho tổ chức ở trong khu phi thuế quan và tiêu dùng trong khu phi thuế quan ( dịch vụ xuất khẩu) và thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Điểm b, khoản 2, Điều 9 và không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 3, Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC nêu trên.

Dịch vụ môi giới tìm kiếm, giới thiệu và chăm sóc khách hàng là tại Việt Nam cho các nhà cung cấp là công ty ở nước ngoài hoặc doanh nghiệp chế xuất được xác định là dịch vụ thực hiện và tiêu dùng tại Việt Nam, Công ty khi cung cấp các dịch vụ này lập hóa đơn GTGT với thuế suất thuế GTGT 10%.

II. LAO ĐỘNG - BẢO HIỂM :

1. Văn bản số 2533/BHXH-BT do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành ngày 10/8/2020 về việc tiếp tục thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất :

Văn bản hướng dẫn việc tiếp tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất như sau:
Đối tượng, điều kiện và thời gian tiếp tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất:
- Người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đã tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất nay vẫn còn gặp khó khăn thì được tiếp tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, tối đa đến hết tháng 12 năm 2020.
- Người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đảm bảo đủ các điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất (lần đầu) theo hướng dẫn tại Công văn số 1511/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì thực hiện theo quy định hiện hành và các văn bản hướng dẫn thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trước đây của BHXH Việt Nam, thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tối đa đến hết tháng 12 năm 2020.

Theo Luatvietnam.net

Các tin khác

02462750776