Vn En Jp
02462750776
numo.vn thiết kế website số một việt nam
TIN TỨC
TIN TỨC  Bản tin Pháp luật

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 9.2020

Trong tháng 9/2020 có những chính sách pháp luật mới gì liên quan đến lĩnh vực kế toán - thuế - bảo hiểm?  Những vấn đề quan trọng nhất được trình bày dưới đây:
I. THUẾ - TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN - NGÂN HÀNG :

1. Nghị định 114/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 25/9/2020 quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 116/2020/NQ-QH14 về giảm thuế TNDN phải nộp năm 2020 :

Nghị định này quy định cách áp dụng chính sách giảm 30% thuế TNDN theo Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội dành cho doanh nghiệp có doanh thu năm 2020 dưới 200 tỷ, không phân biệt loại hình, lớn hay nhỏ.
Theo đó:
- Tổng doanh thu được xác định bao gồm toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ kể cả trợ giá, phụ thu, phụ trội.
- Nếu doanh nghiệp mới thành lập trong năm 2020 thì tổng doanh thu được tính bằng cách lấy bình quân doanh thu hằng tháng nhân (x) với 12.
- Tại kỳ kê khai thuế TNDN hằng quý (hiện chỉ còn quý 3 và 4), doanh nghiệp tự xét thấy nếu doanh thu cả năm 2020 sẽ không vượt quá 200 tỷ thì tạm nộp 70% số thuế phải nộp của quý.
- Khi quyết toán thuế TNDN 2020, nếu tổng doanh thu thực tế không quá 200 tỷ thì được điều chỉnh giảm 30% thuế TNDN cho cả năm.
- Doanh nghiệp đang hưởng ưu đãi thuế TNDN (nếu có) cũng được giảm thêm 30% tính trên số thuế TNDN còn phải nộp (nếu có).
Nghị định có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết số 116/2020/QH14 có hiệu lực thi hành (ngày 03/8/2020) và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020

2. Công văn số 1568/TCT-DNNCN ngày 21/4/2020 do Tổng cục thuế ban hành hướng dẫn về chính sách thuế TNCN:

Công văn này hướng dẫn như sau :
Người nước ngoài, là cá nhân cư trú tại Việt Nam, khai thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công phát sinh tại nước ngoài theo quý, khai thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn phát sinh tại nước ngoài theo từng lần phát sinh theo quy định. Khi khai thuế đối với các khoản thu nhập phát sinh tại nước ngoài, cá nhân gửi kèm theo các chứng từ trả thu nhập ở nước ngoài, chứng từ chứng minh đã nộp thuế ở nước ngoài để xác định thu nhập chịu thuế và số thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo quy định của pháp luật.

3. Công văn số 3231/TCT-CS do Tổng cục thuế ban hành ngày 10/08/2020 hướng dẫn về chính sách thuế:

Công văn này hướng dẫn như sau :
Về việc kê khai thuế GTGT đối với hoạt động gia công cho doanh nghiệp nội địa:
- Nếu hoạt động gia công của Công ty TNHH Smart Shirts Garments Manufacturing Bảo Minh thuộc hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa tại Việt Nam theo quy định tại Khoản 7 Điều 30 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/05/2018 của Chính phủ thì Công ty phải kê khai, nộp thuế GTGT và lập hóa đơn GTGT với thuế suất thuế 10% đối với doanh thu từ hoạt động gia công nêu trên.
- Nếu hoạt động gia công của Công ty TNHH Smart Shirts Garments Manufacturing  Bảo Minh không thuộc hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa tại Việt Nam theo quy định tại Khoản 7 Điều 30 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/05/2018 của Chính phủ thì doanh nghiệp nội địa làm thủ tục hải quan theo quy định về đặt gia công hàng hóa ở nước ngoài, Công ty TNHH Smart Shirts Garments Manufacturing  Bảo Minh sử dụng hóa đơn bán hàng khi nhận tiền gia công, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan” theo quy định tại khoản khoản 2 Điều 3 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính (đã được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính).
Chính sách thuế đối với hoạt động cho doanh nghiệp nội địa vay tiền và hoạt động vay tiền của doanh nghiệp nước ngoài :
- Về thuế giá trị gia tăng: Hoạt động cho vay riêng lẻ, không phải hoạt động kinh doanh, cung ứng thường xuyên của người nộp thuế không phải là tổ chức tín dụng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.
- Về thuế thu nhập doanh nghiệp: Từ năm 2017 đến năm 2018, Công ty TNHH Smart Shirts Garments Manufacturing Bảo Minh cho Công ty TNHH DT Ý Yên vay tiền không tính lãi suất thì đây là hoạt động cho vay vốn không theo giá giao dịch trên thị trường nên khoản vay này thuộc diện bị cơ quan quản lý thuế thực hiện ấn định theo quy định tại điểm e Khoản 1 Điều 37 Luật Quản lý thuế số 78/2006QH11.

4. Công văn số 3880/TCT-KK ngày 17/9/2020 do Tổng cục thuế ban hành hướng dẫn về quản lý thuế GTGT đối với dự án đầu tư chấm dứt hoạt động:

Theo đó,
Trường hợp dự án đầu tư Nhà máy bột và giấy Tân Mai Quảng Ngãi của Công ty cổ phần Tân Mai Miền Trung chấm dứt hoạt động theo quyết định số 75/QĐ-SKHĐT ngày 26/4/2018 của Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ngãi thì Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi và Công ty thực hiện xử lý số thuế giá trị gia tăng đã được hoàn theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 Bộ Tài chính.
Trường hợp, Công ty cổ phần Tân Mai Miền Trung không chủ động kê khai điều chỉnh, nộp lại số tiền thuế phải thu hồi hoàn thì Cục Thuế thực hiện thu hồi hoàn và xử phạt vi phạm hành chính thuế theo thẩm quyền.
Để đảm bảo quản lý thuế đối với dự án đầu tư chấm dứt hoạt động, đề nghị Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với cơ quan quản lý chuyên ngành về đầu tư, về đất đai trên địa bản yêu cầu, hướng dẫn người nộp thuế thực hiện thủ tục thanh lý dự án đầu tư chấm dứt hoạt động theo quy định tại khoản 14 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ, khoản 5 Điều 41 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ.

5. Công văn số 79916/CT-TTHT ngày 31/8/2020 do Cục thuế TP Hà Nội ban hành hướng dẫn về kê khai thuế nhà thầu đối với cá nhân kinh doanh nước ngoài:

Công văn này hướng dẫn như sau :
Trường hợp Công ty thuê bà Nabila (cá nhân người nước ngoài) để thực hiện dự án (thiết kế đồ họa) theo hợp đồng, bà Nabila có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nước ngoài hoặc các giấy tờ chứng minh là thương nhân được pháp luật nước ngoài công nhận thì xác định là cá nhân kinh doanh. Thu nhập từ hợp đồng cung cấp dịch vụ thiết kế đồ họa của cá nhân nước ngoài chịu thuê nhà thầu đối với thu nhập từ kinh doanh.
Trường hợp cá nhân kinh doanh người nước ngoài không đáp ứng điều kiện để kê khai thuế trực tiếp tại Việt Nam thì Công ty có trách nhiệm khấu trừ và kê khai, nộp thay thuế GTGT, thuế TNCN cho cá nhân kinh doanh người nước ngoài theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 và Điều 11 Thông tư 103/2014/TT-BTC.
Tỷ lệ thuế nhà thầu áp dụng, đối với cá nhân kinh doanh người nước ngoài như sau:
Tỷ lệ thuế GTGT trên doanh thu là 5% theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 12 Thông tư 103/2014/TT-BTC.
- Tỷ lệ thuế TNCN trên doanh thu là 2% theo quy định tại Tiết b.1 Điểm b Khoản 2 Điều 2 Thông tư 92/2015/TT-BTC (đối với trường hợp cá nhân kinh doanh người nước ngoài đáp ứng các điều kiện xác định là cá nhân cư trú tại Việt Nam theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư 111/2013/TT-BTC) hoặc 5% trên doanh thu theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Thông tư 111/2013/TT-BTC (đối với trường hợp cá nhân kinh doanh nước ngoài xác định là cá nhân không cư trú theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư 111/2013/TT-BTC).

6. Công văn số 4837/TCHQ-TXNK ngày 21/7/2020 do Tổng cục Hải quan ban hành hướng dẫn về hàng tạm xuất tái nhập thi công công trình :

Theo đó,

Trường hợp máy móc thiết bị dụng cụ nghề nghiệp do doanh nghiệp tạm xuất tái nhập để thực hiện hợp đồng thuê mượn không phải để phục vụ thi công công trình của doanh nghiệp ở nước ngoài, không phải máy móc, thiết bị, dụng cụ nghề nghiệp tạm xuất – tái nhập để phục vụ công việc trong thời hạn nhất định nên không thuộc đối tượng miễn thuế. Khi xuất khẩu doanh nghiệp phải nộp thuế xuất khẩu ( nếu có), khi nhập khẩu phải nộp thuế nhập khẩu theo quy định.
Công văn này thay thế các công văn 4493/TCHQ-TXNK ngày 3/7/2020 và công văn số 4815/TCHQ-TXNK ngày 20/7/2020 của Tổng cục Hải quan.

Theo Luatvietnam.net

Các tin khác

02462750776